Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

versterkingen aan en weldra achtte de generaal zich sterk genoeg om den vijand tot rede te brengen. Allereerst werden twee kampongs na een verwoeden strijd ingenomen, waarbij de artillerie ook van de marine goede diensten bewees. Ook hier had men vooral daarom zoo’n zware taak te vervullen, omdat het terrein zoo uiterst geschikt was voor verdediging: het was als een labyrinth van muren, overal van schietgaten voorzien. Intusschen. werd Mataram aanhoudend gebombardeerd en zoo duchtig, dat de inneming er van slechts een kwestie van tijd meer was. Eenigen tijd later, toen de «Borneo» was aangekomen en de batterij belegeringsgeschut in de veroverde kampong Pagasangan was opgesteld, werd ook Tjakra Negara krachtig onder vuur genomen. Dat er goede treffers waren bleek wel in den nacht van den 2 September toen plotseling twee geweldige explosies weerklonken, die het heele eiland als door een aardbeving deden schudden, waarbij onmiddellijk twee enorme vuurzuilen ten hemel stegen: een van de kruithuizen der Baliërs .was in de lucht gevlogen.

Spoedig daarop werd Mataram door' storm genomen. De Baliërs boden ’n vertwijfelden tegenstand en wisten zich daarbij de gunstige locale omstandigheden zeer ten nutte te maken. Zelfs vrouwen streden mee. Dat het er warm toeging blijkt wel uit het feit, dat deze overwinning ons nog twintig dooden en zestig gewonden kostte. Onder de meer dan 300 gedoode vijanden behoorde ook de kroonprins. Daags daarop kwamen twee Sassaks den commandant spreken en boden aan, hem in het noordwesten de plaats aan te wijzen, waar zich een kruithuis en een arsenaal der Baliërs bevonden. Deze mannen vertrouwende, zond de generaal eenige officieren met een peloton infanterie om de zich daar bevindende munitie in beslag te nemen. Men moest daarvoor een nauwen weg passeeren. Nauwelijks hadden de verkenners eenige passen in die nauwe passage gedaan, of ze werden door een moorddadig vuur van den vijand, die daar in hinderlaag lag, overstelpt, zoodanig dat ze in een oogenblik 7 dooden hadden, waaronder 2 officieren en 10 of 12 gewonden, waaronder kapitein Griethuijzen ; geen enkel der officieren bleef gespaard. Op het gerucht en het

Sluiten