Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tien uur trad een lichte* doodsstrijd in eii kwart voor elf stierf hij schier onmerkbaar voor het oog van de pastoors en van den dokter.

De engelen leidden hem voor het aanschijn van God, en zijn sterfdag was eene vertroosting voor zijne broeders.

Hij heeft poezie gebracht in vele levens, die slechts hard proza schenen te worden; hij heeft bij oud en jong door zijn hartelijken eenvoud, door zijn blijmoedige gedienstigheid, door zijn gewijde en ongewijde muziek, door raad en daad het ruwe levenspad vereffend en leed weggenomen of verzacht. Wij vertrouwen, dat de afgestorvene het onvergankelijk loon heeft ontvangen van zijn arbeid. r

De dankbare jeugd van het Vincentius-Gesticht te Buitenzorg, met Pastoor A. Nolthenius de Man aan het hoofd, legde een krans op het graf van den onvergetelijken priester; Pastoor W. van der Kun kwam namens de Caecilia-Vereeniging van Batavia den lijkdienst bijwonen en vertolkte in bloemen de hulde aan den Musicus-Eerelid van dat koor; allerwege kwamen , blijken van deelneming bij het 'afsterven van den vriend, van den braven ongekunsteld«n priester, van den oprechten mensch, die nooit een vijand heeft gehad.

Zoo vaak heeft zijn orgelspel en begeleiding der heilige diensten onze hoofden en harten opgevoerd tothemelschedingen; nu slaat hij de vingeren in de harp van Gods engelen, nu begeleidt zijn orgeltoon het «Nieuwe Lied», dat klatert in de straten van het Jerusalem der zaligen, het Lied dat niet zwijgt in eeuwigheid.

Pastoor Nicolaus Visser ruste in vrede!

’t Zij ons vergund, tot nadere kennismaking van Pastoor Visser’sv muzikaal-vroom karakter, een opstel in te lasschen, kort vóór zijn dood door hem vervaardigd, over het Rozenkrans•)

Sluiten