Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgedacht, vindt U niet? Intusschen is de Moentilansche passer koning gebleven in het rijk der handelaars en koopvrouwen. Op Pon en Kliwon, twee dagen van de vijf, is het er markt. Vooral de Pon-markt is druk bezocht.

Door dat eerste kiekje kunt U een idee krijgen van de uitgestrektheid van de marktplaats. Telt de lange rij van passerloodsen maar eens,, die aan weerszijden op den hoofdweg uitkomen. En ieder zijgangetje tusschen de loodsen in staat volgepropt met menschen.

Nu denk ik er nog niet eens aan, dat zoovele van die hurkenden of rondwandelenden voor twee tellen, aangezien een kleine baby <met zijn mollige wangetjes tegen moeders rug hgt te slapen. Wat een vorstelijk leven zoo rustig sluimeren in moeders slendang, onbewust van moeders tobben en bieden en sjacheren en nog niets begrijpend van al het babbelen en kwaadspreken der geroutineerde marktvrouw. Zoo leert de Javaansche wereldburger reeds in zijn allerprilste jeugd den belangrijksten weg in zijn toekomstige carrière. Zoodra hij zich onafhankelijk bewegen kan, wordt hij dan ook instinctmatig aangetrokken naar dezelfde plek en zelfs later blijkt de passer een der geliefkoosde wandelingen.

Ook onze missiepost profiteert van haar in dit opzicht zoo gunstige ligging. Behalve namelijk, dat er iederen marktdag een massa menschen voorbij ons komen, die, verbaasd over de Europeesche weelde, van onze, overigens toch zeer eenvoudige schoolgebouwen, een groot ontzag voor die toewanpastoors opvatten, behalve dat, zeg ik, wordt ons kerkje een belangrijk aantrekkingspunt voor Christenen, die veraf wonen, ’t Wordt voor hen gemakkelijker over de moeilijkheden, aan zoo’n urenlangen tocht verbonden, heen te stappen, als zij op zoo’n dag tegelijk eenige inkoopen kunnen doen. Grootere voordeelen zijn nog, dat zoo’n marktplaats zich uit den aard der zaak in een dichte bevolking verheugt, waardoor onze lagere school altijd propvol is van leerlingen en zoo onze invloedssfeer altijd grooter wordt. Daarenboven is zoo’n passer een geschikte gelegenheid om inkoopen te doen voor de hongerige magen van een groot internaat.

Sluiten