Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de Kath. Illustratie schreef de heer P. V. in 1912, dat Mgr. Claessens grootelijks had medegewerkt om den eerbied, de hooge achting en de genegenheid jegens den kath. priester in Ned. Indië op hoog peil te verheffen.

Dat woord geldt ook voor Limburg, vooral voor Sittard. In den jubilaris heeft Sittard den priester meer leeren hoogachten en liefhebben. Zijn voorbeeld zal den Sittardenaren een spoorslag om de heerlijke hoedanigheden van ons Limburgsch karakter te veredelen en te ontwikkelen.

Diep geroerd bedankte Mgr. voor de groote en spontane huldebetooging, hem door geheel Sittard gebracht.

Hij herinnerde aan de vele banden, welke vooral Sittard aan de Missie in Ned. Indië bindt, aan den pastoorvdeken Vrancken, aan zijn doorluchtigen Heeroom Mgr. Claessens, aan de paters Zelissen, Timmers en Keyzer, die allen, zonen van Sittard, hun arbeid en leven aan de Missie hadden geschonken.

Mgr. dankte ten slotte in ’t bijzonder voor de hulde door Sittard aan den priester gebracht en sprak de hoop uit, dat Sittard zich steeds eendrachtig en trouw om zijn priesters en het aloude katholieke geloof mocht blijven scharen.

’s Avonds werden, bij prachtig weer en mooie lampionsverlichting, door de twee stedelijke harmonieën en de kerkzangkoren serenades gebracht op de geïmproviseerde kiosk.

Nog ’n aardige attentie uit den stoet; Het jongetje van denbeer J. M., als Javaantje gekleed, droeg een schild, waarop de volgende Maleische tekst:

Saja datang dari Bogor (Ik kom van Buitenzorg)

Slamat hari besar (Geluk met Uw feestdag)

dan oemoerpandjang. (en een hoogen ouderdom) zij U toegewenschtf

Geen enkele wanklank verstoorde het feest, ’t Eert Sittard, dat aldus op waardige wijze zijn edele zonen weet te huldigen.

Den bewoners der Putstraat komt alle lof toe voor de vlugge regeling en versiering.

Sluiten