Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in alle rangen en standen der maatschappij, niet enkel onder Katholieken en Protestanten maar ook onder volslagen ongeloovigen ; en welke de reden was dat bladzijden vol protesten de bisschoppelijke woning te Batavia bereikten, toen in 1895 de mare zicb verspeidde dat Pastoor van Santen naar Soerabaya was overgeplaatst.

En niet enkel tot Europeesche gemeentenaren en vrienden strekte zijne hartelijkheid zich uit; menige Chinees, die met den eerbiedwaardigen man in aanraking kwam, menige inlander, die hem leerde kennen, droeg hem warme vereering toe. Te dezer plaatse kan ik mij niet weerhouden althans een woordje te zeggen over zijne betrekking tot de Javaansche huisbedienden. Het zal evenzeer licht werpen op het karakter van den goeden Pastoor als op dat dier inlanders, wier gemoedsleven zoo vol geheimen is voor ons, Europeanen. Aanvaard de verzekering dat de waardige priester in hoog aanzien stond bij die bedienden; dat, uit achting voor hem, zij met de grootste tevredenheid menigmaal zware diensten presteerden, die zij voor een ander zeker niet dan stijf gedwongen zouden hebben verricht. Ziehier een voorbeeld. Ik vertelde boven, welk een genoegen Pastoor van Santen smaakte in het cultiveeren van planten en bloemen. Te Soerabaya nu had hij het met veel arbeids gebracht tot een collectie palmen, die inderdaad bewonderenswaardig was om hare schoonheid en hare uitgebreidheid: de glorie der kerk op hooge feestdagen. Welnu, met ongewone keurigheid werd die collectie, welke de bedienden wisten dat zoo dierbaar was ,aan het hart van den goeden Pastoor, door hen onderhouden. Hoe bestoven dan ook de erven, de straten en pleinen waren in den drogen Oost-mousson, welk een dwarrelingen van stof er gierden door de lucht, op de palmen van Pastoor van Santen was nooit een hinderlijke smet te bespeuren. Dagelijks werden zij door den tuinman gereinigd. Hadden de fraaie planten een buitengewone opflikkering noodig, en brak er, hetzij des daags hetzij des nachts, een regenbui los, dan kon hij er op rekenen dat de bedienden toeschoten om de zware potten en tonnen van hun voetstuk te tillen en naar een open plek te dragen, ten einde hen den weldadigen invloed

Sluiten