Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der altaren werden waardig gekeurd. De oorzaak hiervan is, dat zij de eenigen zijn, wier levens- en lijdensgeschiedenis genoegzaam geboekt werd om de Romeinsche Congregatie, belast met de zalig- en heiligverklaringen, in staat te stellen een oordeel over hunne heiligheid uit te spreken.

Alle beschikbare bronnen hunner levens- en lijdensgeschiedenis zijn door den schrijver, den Zeereerw. Pater A. Kortenhorst, ter samenstelling van de Biographie, welke wij onzen lezers aanbieden, geraadpleegd. Inzonderheid behooren wij melding te maken van Het leven van den Vader Dionysius a Nati■vitate en van den Zaligen Broeder Rtdemptus a Cruce, alle twe-e uit ■de Orde der ongeschoeide Karmelieten, Martelaars op het eiland Snmatra. door P. Fr. Henricus a Sancta Familia van dezelfde Orde.

Aan dit in het Vlaamsch geschreven werk heeft de schrijver het grootste deel ontleend, van hetgeen hij in zijne levensgeschiedenis meedeelt. Ook de zeekaart en de platen, op de Zaligen betrekking hebbend, werden overgenomen uit het gemelde Vlaamsche boek'. Namens Pastoor Kortenhorst, brengen wij P. Fr. Henricus, die, per brief gedateerd Yperen 25 Juli *1913, verlof verleende de door hem saamgegaarde bijzonderheden te benuttigen, bij dezen openlijk onzen welgemeenden dank.

Sluiten