Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chineesche schrift aan te leeren. Binnen weinige maanden maakte hij hierin groote vorderingen' Tusschen zijne medeleerlingen onderscheidde hij zich door vlijt en leergierigheid; zelfs werd hij belast het toezicht te houden op de andere scholieren en hen in het onderricht voor te gaan. Niemand op school evenaarde hem in de kennis van de gebruiken der oudheid; met de geschriften uit vroegere eeuwen maakte hij zich dermate vertrouwd, dat hij geheele brokstukken in de conversatie en in literaire opstellen kon aanbalen. Tot zijn zestiende jaar legde hij zich met hart en ziel toe op de studie en smaakte daarin zooveel genoegen, dat zij, volgens zijn beweren, het grootste genot is van den mensch hier op aarde.

Hij bekomt een Staatsbetrekking. In de dagen van Confucius was China verdeeld in tal van koninkrijkjes, die ieder hunne eigene Vorsten bezaten. Dezen waren van den Keizer, aan wien schatting moest betaald worden, als oppersten Souverein, afhankelijk, De Koning van de provincie Loe, veel hebbende hooren spreken over de buitengewone wijsheid van den jeugdigen philosoof, wilde hem aan zich verbinden en belastte hem met den verkoop en de uitdeeling van het graan. Koeng foe tze zag in die nederige betrekking een middel om zich voor het vaderland verdienstelijk te maken. Des morgens stond hij voor dag en dauw op en was het eerst op de markt te vinden, alwaar hij alles met de grootste nauwkeurigheid onderzocht en zich met zorg kweet van de hem opgelegde taak. Het volk, verheugd den nieuwen Mandarijn zoo geheel te zien opgaan in zijne bediening, betuigde hem eerbied en hoogachting. Eenige zijner bewonderaars, zijn matig en verstorven leven, gepaard met zachtzinnigheid en voorkomendheid, dagelijks gadeslaande, vroegen hem dikwijls raad, kozen hem tot scheidsrechter bij hunne geschillen, en eindigden met de bede, zijne leerlingen te mogen worden. Pas 19 jaren oud, meende men toen reeds te kunnen voorspellen, dat hij één der grootste lichten van zijn eeuw worden zou.

Zijn huwelijk. Toen Confucius zijn twintigste jaar was inge-

Sluiten