Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toepasselijke spreuken. De autoriteiten der stad, de Resident, de Burgemeester, de Kolonel met hunne dames en vele anderen van de hoogste tot de meer bescheiden rangen en standen, we mogen zeggen geheel Soerabaja, ware"n daar te 'zaam gekomen; omdat heel Soerabaja P. Fleerakkers kent en eert als den man met het warme hart en de zich vergetende opoffering, brengend raad en daadwerkelijken steun en troost overal waar hij slechts vermoeden kan dat goed is te doen.

In een hooggestemde rede sprak de President van den Kath. Bond, Dr. Schmutzer, uit wat allen gevoelden, al hadden velen het zoo niet in woorden kunnen brengen. Zijn Edele sprak als volgt:

Hooggeachte Jubelaris!

Er voert één weg naar het Einddoel, dat de Oorsprong is.

Dien weg te vinden, die de Waarheid is en het Leven, valt niet licht, zelfs voor wie zoekt met grooten ernst en inspanning. Méér intusschen nog, het zonder bijzondere genade onbereikbare wordt er gevraagd van hem, die, zich verliezend in de beschouwing der ongeschapen Liefde, niet slechts tracht te vinden voor zich zelf maar geheel zijn leven wijden wil aan de hooge taak, anderen te helpen vinden.

De priester in het algemeen volgt aanbiddend de schreden van de Majesteit, die de menschheid tot Zich ophief door Zich haar gevangen te geven; die voortdurend zich vernietigt in de tastbare materie, honderden malen, voor elk schepsel afzonderlijk. Op bijzondere wijze echter weerspiegelt zich het beeld van den Verlosser en Gekruiste, van den Offeraar, die zelf Offer is, in de gewijden, die zich bonden aan de volheid der Evangelische Raden; die de productiviteit nastreven in volmaakte onthouding en zelfopoffering, den rijkdom in onthechting en armoede, de kostbare vrijheid en zelfstandigheid des geestes in volslagen gehoorzaamheid.

Onder de uitgelezenen treden op den dag van heden de Zonen van St. Ignatius naar voren. Op ons oefent de Orde waarvan Gij, Hooggeachte Jubilaris, het voorrecht hebt deel uit te maken, hierom zulk eene aantrekkingskracht uit, wijl ze de religieuze innigheid en paedagogische strengheid der Exercities zoo gelukkig weet te versmelten met de Imitatie, zooals die in de moderne wereld met haar problemen van wetenschappelijken, economischen en socialen aard beoefend dient

Sluiten