Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onsterfelijkheid der ziel, over belooning of straf in het andere leven.

De oude wijzen immers in China zoowel van Confucius tijd als die van latere eeuwen, lees slechts de veelvuldige brieven van Missionarissen, die het vraagstuk der Chineesche zedelijkheid uit eigen aanschouwing openhartig behandelen I doen zij niet denken aan gepleisterde graven, die prachtig zijn van buiten, maar van binnen vol doodsbeenderen en' alle soort van verrotting ?

En het gewone volk? Denk slechts aan den veelvuldigen kindermoord en aan andere gruwelen, waarvan hier de sluier niet behoeft te worden gelicht Van een der grootste zuidelijke steden, niet zoo heel ver van Oost-Indië verwijderd, geldt het spreekwoord zelfs onder de heidenen: „Jongmensch, ga niet naar Canton; diefstal, echtbreuk, meineed zijn daar aan de orde van den dag”.

Zoo is de natie, die in de school van Confucius haar opleiding heeft genoten. Aan de vruchten erkent men den boom!

Zoover het handschrift van onzen eerbiedwaardigen Pastoor Kortenhorst, weinige weken vóór zijn dood met bevenden en reeds bijna machteloozen vinger in potloodschrift ten papiere gebracht.

Sluiten