Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen het vaartuig was genomen, omhelsde de Vice-admiraal zijn Opperloods, ten aanschouwen van geheel de vloot en begroette hem als zijn handigsten en bekwaamsten stuurman.

Bij gelegenheid van dezen zeetocht, stelde Bathelo zich niet tevreden bij de Malakka-wal te kruisen, hij begaf zich met zijne schepen naar het naburige Sumatra en stevende voort tot de rivier van Djambi, waar hij den 21 sten April 1630 aankwam. Een gereede buit viel hem in handen: twee Hollandsche oorlogschepen, ter plaatse zeilende, werden door hem genomen. . Bij dit veelvuldig succes, door den Admiraal behaald, was hij zoozeer tevreden over de diensten van zijn Opperloods, dat hij beloofde, te Goa teruggekeerd, hem te zullen opnemen in het Portugeesche Eeregezelschap van Christus.

Petrus Berthelot verdiende ten volle deze onderscheiding, niet alleen was hij een hoogstbekwaam stuurman, maar ook had hij bewijzen gegeven een dapper krijgsheld te wezen. Drie lidteekens over zijn gelaat toonden dat duidelijk.

Zoo gebeurde het eens, dat hij bij een aanval op een groot oorlogsvaartuig, onder de eersten op het vijandelijk dek sprong, wat hem in den weg stond ter neder sloeg, en stoutweg den grooten mast beklom, de vlag die daar wapperde losscheurde, en al zuchtende deze aan den Vice-admiraal ter hand stelde.

Deze onverzaagdheid deed hem steeds hooger in de achting van zijn chef stijgen. Twee prachtige vuurmonden ontving Petrus ten geschenke, bovendien werd hij tot den adelstand verheven. Zijn wapenschild vertoonde een toren, waarop een vaandel prijkte, ter gedachtenis aan de moedige daad, die hem deze belooning had verworven.

Nog grootere blijken van genegenheid kon Berthelot om zijn bewezen diensten van Don Nuno Alvarez Ba'thelo verhopen, doch de wakkere Vice-admiraal overleed in den loop van dezen zeetocht. Bij hetzelfde gevecht, waarin hij Petrus tot den adelstand had verheven, kwam de Opperbevelhebber ongelukkig aan zijn einde. Terwijl hij met een sloep de vloot rondvoer ter inspectie, vliegt eensklaps een der schepen, tengevolge van een ontploffing van het kruit in brand, en zinkt in de diepte neer. Door de zuiging in het water sloeg de sloep om en Bathelo werd in de draaikolk verzwolgen.

Met den dood van den Bevelhebber liep deze zeetocht ten einde. Petrus bracht aanstonds de vloot naar Goa terug, waar

Sluiten