Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanstonds eene Commissie op, bestaande uit de volgende Heeren :

Mgr. M. J. D. Claessens, Eere-Voorzitter, Sittard.

W. H. Bogaardt, Voorzitter, Breda.

C. J. W. van Arcken, Penningmeester, Nijmegen.

Mr. W. J. M. Brantjes van Rijn, Leiden.

Patrice Cramer, Overveen.

Mr. Th. C. Gonsalves, Den Haag.

Dr. J. W. Kleinenhammans, Nijmegen. H. P. Kloppenburg, Nijmegen.

O. J. J. J. Oosterman, Nijmegen.

Frans G. -van Thiel, Helmond. A. C. A. van Vuuren, Den Haag.

A. L. Th' Welter, Nijmegen. Dr. J. G. C. Vriens, Secretaris, Nijmegen

Met vurigen ijver zetten dezen zich aan ’t werk en verspreidden alom door den lande een Circulaire met Inteekenbiljet. Ter persoonlijke herinnering aan den feestdag, aldus sprak die Circulaire, zou den Jubilaris een door den bekenden kunstenaar Piet Gerrits in kleur geteekende Oorkonde der Stichting benevens een in fraai perkament gebonden Alhum. worden vereerd, waarin de namen der oprichters en der contribuanten zouden worden bijeengebracht. Ook werd allen inteekenaars een sierlijk aandenken aan Pater Jonckbloet’s feest toegezegd.

Langzaamaan werden er toebereidselen gemaakt om den Jubilaris in plechtige vergadering het feestgeschenk aan te bieden. Zulks geschiedde den 26sten September. Nadat Pater Jqnckbloet te 10 uren in de prachtig versierde en tjokvolle kerk eene H. Mis van dankzegging had opgedragen, en van half twaalf tot één uur eene zéér druk bezochte receptie gehouden was in de groote> met een schat van kostbare bloemen getooide zaal van de pastorie in de Da Costastraat, kwamen des middags te 3 uren de leden van het Comité, die niet door omstandigheden verhinderd waren, met een aanzienlijke menigte donateurs en donatricen, uit ’s-Gravenhage zoowel als van elders, tezaam in het Patronaats-gebouw St. Alphonsus Elandstraat. Nadat alle bezoekers plaats genomen hadden sprak de Heer W. H. Bogaardt, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en Voorzitter van het Feest-Comité, den jubilaris een hartelijk welkom toe. Vervolgens zong een koor