Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11.

Batavia’s 300-jarig bestaan 1619 MEI 1919

door M. Timmers.

Wijl aanstaanden 30en Mei het 300-jarig bestaan van Batavia zal gevierd worden, vinden wij het niet zonder belang den lezers van den St. Claverbond in ’t kort een en ander mede te deelen over ’t onstaan dier plaats, later zoo vaak geroemd als de Koningin van ’t Oosten, daarbij reeds langen tijd de residentie eerst van onze Apostolische Praefekten, Vicarissen en Pastoors, alsook later van de Zusters Ursulinen, nog later van de Oudenbossche Broeders, en kortelings weer van de Maastrichtsche Zusters van den H. Carolus Borromeus

Op de plek, waar thans Batavia gelegen is, althans de oude stad Batavia, kregen de Hollanders, na aankomst in Indië, voor het eerst vasten voet in November 1610. Dat gebeurde door toedoen van den destijdschen President der Bantamsche kactorij Jacques I’Hermite.

Zooals de lezer van zelf begrijpt, was er toen nog geen kwestie van dien naam „Batavia”. Dat woord klinkt toch té Bataafsch. Waar zouden de inlanders het van daan hebben? e eigenhjke naam der daar gelegen inlandsche plaats was dan ook Diakatra, een verkorting van Djajakarta, welk woord in t Soendameesch – dat is de taal van West-Java _ zoo wat inoet beteekenen, zouden we zeggen, als plaats van geluk • misschien het „Weltevreden” van later ? Ondertusschen geven we dezen uitleg gaarne voor een beteren.

estijds, dat is dus in het begin der 17e eeuw, stond dat onder een pangéran: onder een vorst of prins, zouden WIJ zeggen. Onafhankelijk was deze niet. Hij had min of meer

Sluiten