Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maandag morgen 7 October zijn we te Tandjong Priok, haven van Batavia, aangekomen. Pastoor Sondaal en de Overste der Ursulinen met nog twee Zusters waren daar aan de kade om ons af te halen, ook eenige heeren en dames van het Bestuur. In vijf auto’s reden wij naar het klooster der Ursulinen, waar alle zusters, een negentig ongeveer, ons onder de galerij stonden op te wachten. Alles was keurig versierd in de Kapel. Na een hartroerend woordje van Pastoor Sondaal werd het Allerheiligste uitgesteld, het Te Deum gezongen en de Zegen gegeven. Ge begrijpt, hoe hartelijk wij ons met het Te Deum vereenigden, want wij hadden wel alle reden om God dankbaar te zijn voor zoo’n voorspoedige reis. Tot 25 October zijn wij de gasten der Zusters Ursulinen geweest.

Indien onze eerste berichten üit Indië nog niet in Maastricht zijn aangekomen, vraagt gij u wellicht af: Hoe komt het, dat gij nog niet naar uw eigen huis kondt gaan? Wel om de eenvoudige reden, dat het nog niet klaar was. Het over- en weer telegrafeeren en schrijven had nu en dan eens schipbreuk geleden. Men wist dus eigenlijk niet, hoe de zaken stonden, en daar al het materiaal zoo duur was, had men de zaak een tijdje stopgezet. Maar ’t eigenlijke huis was toch al keurig in orde, toen wij den 7 October door het Bestuur daar verwelkomd werden, ’t Is een heerlijk, frisch, ouderwetsch Oostersch huis, alles gelijkvloers gelegen op den deftigsten stand van Weltevreden. Er vóór loopt de Salemba-weg. ’t Ligt een heel eind van den weg af een groote tuin er voor met prachtige boomen o. a. twee gummi-boomen. Doet ge daar een sneetje in met een mes, dan komt er een melkachtig vocht uit, waar ge balletjes van kunt maken. Als ge vóór het huis staat hebt ge eerst een groote galerij, die ge opgaat aan weerskanten met vier of vijf treedjes: groote witte pilaren ondersteunen de galerij; aan weerskanten van het huis nog een zij-galerij. Midden in de galerij hebt gij een groote hal, die ook dient als spreekkamer. Een deur sluit dit gedeelte ’s avonds af. Aan weerskanten van dezen breeden gang, hebt ge eerst kantoor, links openslaande deur op galerij, dan Moeders kamer, twee ramen, dan Kapel, drie groote rarhen. Sacristie en één raam. Aan den anderen kant spreekkamer, vier slaapkamers achter elkaar. Van de achtergalerij heeft men de eetzaal gemaakt, die zoo groot is dat wij één kant voor refter, een

Sluiten