Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

se. Daar is nog iets, wat de Java-Missie noodig heeft, dat is ... katholieke Javaansche lektuur. Op het oogenblik bezit de Missie nog beschamend weinig katholieke Javaansche lektuur! Ik zal het aantal katholieke boekjes in het Javaansch maar niet noemen !

Tegen het vergif van bolsjewistische, socialistische, theosofische, ongodsdienstige lektuur, die thans in Javaansche en Maleische kranten en boekjes onder het volk verspreid wordt, moeten wij den katholieken Javaan een tegengif kunnen bieden, in den vorm van katholieke lectuur, waarin de christelijke beginselen op eenvoudige, bevattelijke wijze worden uiteengezet !

Wat benijden wij de katholieken in Holland, die door een overvloed van degelijke lektuur, van katholieke kranten, weekbladen, brochures en grootere werken, hun geloofs-genooten kunnen beveiligen tegen het gevaar van een socialistische en ongeloovige pers. En hoe weerloos staan tegenover datzelfde gevaar, tegenover de steeds toenemende socialistische en revolutionaire propaganda de katholieke Javanen, vooral zij die het Hollandsch niet machtig zijn !

Waar moeten zij, vooral op plaatsen, waar ze bijna geen geestelijke hulp hebben, waar moeten zij de kracht vinden om in het geloof staande te blijven, als ze, in dien doolhof van dwaalbegrippen rondom hen, geen veiligen gids bezitten in den vorm van degelijke katholieke Javaansche lektuur ? Is het wonder dat er zijn, die in hun geloof verslappen ?

Natuurlijk zal in het begin die lektuur bijna uitsluitend moeten bestaan in vertalingen of omwerkingen van Hollandsche artikels en boekjes.

Voor de missionarissen is het om verschillende redenen ondoenlijk ook dit werk ter hand te nemen. Men is dus aangewezen op katholieke Javanen, Javaansche onderwijzers, die én het Hollandsch én het Javaansch goed machtig zijn.

Maar boeken uitgeven kost geld ! Vooral waar in het begin het afzetgebied uit den aard der zaak nog zeer klein zal zijn, en katholieke boeken nog weinig aftrek zullen vinden.

Nu heeft zich wel een edel katholiek in de nabijheid van Djokja bereid verklaard, om al de onkosten, aan het drukken van Javaansche katholieke boekjes verbonden, op zich te nemen; maar het spreekt van zelf, als men op wat ruimer

Sluiten