Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXV.

Bij den Plattengrond van het Xaverius-College te Moentilan

door J. Diderich.

Moentilan is voor onze lezers geen onbekende meer. Reeds jaren spreken de Berichten van den vooruitgang en bloei der scholen, van het karakter, den godsdienstzin en ijver der leerlingen, van droefheid ook, die er was, omdat nog zooveel goeds ongedaan moest blijven uit gebrek aan missionarissen, gebrek aan geld.

Thans willen wij Moentilan met behulp van een plattegrond i) eens van nabij bezien, eenige oogenblikken rondwandelen over die vele galerijen in alle richtingen en een kijkje nemen in de verschillende lokalen met hunne Nederlandsche en Javaansche onderwijzers en leerlingen.

Als ge als vreemdeling zoo juist den ouden Hindoetempel Boroboedoer, die op een afstand van anderhalf uur tegen de helling van het Minoreh-gebergte ligt, bezocht hebt, dan moet wel een zekere teleurstelling zich van U meester maken bij den aanblik van het onaanzienlijke en sobere Moentilan.

De Boroboedoer en de missiegebouwen zijn wel de grootste merkwaardigheden van deze streek, maar hoe verschillen beide in uiterlijke schoonheid, hoe ver liggen de scheppende gedachten van beider stichtingen uiteen. Ginds de nog heerlijke mine van een lang vervlogen menschelijke beschaving, die door zijn eenheid van gedachte' en door de schoonheid zijner duizenderlei vormen een grootschen indruk bij den be-

1) Zie bl. 216. De plaat kan zóó worden uitgevouwen, dat ze geheel naast het boekje komt te liggen en men dus niet telkens behoeft om te slaan om de kaart te raadplegen.

Sluiten