Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en betreurde het, dat hij onbewust de toestemming om’s lands dienst te verlaten aan Berthelot geschonken had. Openlijk uitte hij zijn misnoegen, en bracht het feit zelfs te berde in een plechtige vergadering, die er juist zou plaats hebben, waar de hooge raadgevers der Kroon bijeen kwamen om over ’s lands belangen te spreken.

Daar zetelde de élite van het Portugeesche Oosten; rondom den Onderkoning waren er gezeten: de Patriarch van Aethiopië Don Alfonso Mendez van de Sociëteit van Jezus, Don Francisco de Martyribus, Bisschop van Goa van de Orde der Minderbroeders, Don Miguel Rangal Bisschop van Cochin van de; Dominicaner-Orde, Don Juan de Rocha Bisschop van Hierapolis van de Sociëteit van Jezus. Behalve eenige leeken waren er ook tegenwoordig al de Kloosteroversten van de Stad Goa.

Toen de loopende zaken besproken en geregeld waren, rees de Onderkoning van zijn zetel op, hij had der Vergadering nog een gewichtig feit mede te deelen. „Ik heb een klacht „uit te brengen”, „zoo luidde zijn woord” „tegen de onge„schoeide Karmelieten: zij hebben in hun klooster opgenomen „den Opperzeeloods, tevens landteekenaar des Konings in dit „gewest, deze daad strekt het Rijk tot groot nadeel.”

Deze woorden, geuit op een heftigen toon, werden door de toehoorders met verwondering, doch stilzwijgend aangehoord. Aller oogen werden gericht op Pater Philippus a S. S. Trinitate, die, als Klooster-overste, ook aan deze vergadering deelnam.

De ootmoedige religieus, na verlof tot antwoord te hebben bekomen sprak aldus: „Heer Onderkoning, de man, op wien „Uwe Hoogheid doelt is geen Portugees, doch een vreemdeling, „in Frankrijk geboren. Met Uw voorganger, den gewezen Onder„Koning, Graaf de Linhares, zou hij, op diens aandrang, naar „Europa zijn teruggekeerd, had ik zelf hem niet weerhouden, „met de hoop dat hij eens lid onzer nederige Orde worden „zou. De bediening door hem bekleed, heeft hem meer roem „dan geldelijk voordeel verworven. Naar mijn bescheiden „meening [heb ik der Katholieke Majesteit, Portugal’s Koning, „een grooten dienst bewezen met den gewezen Opperstuurman ~van de vloot, binnen onze kloostermuren op te nemen, zoo„doende is hij hier voor de Koloniën behouden gebleven. Uwe „Hoogheid zal het ondervinden dat hij, hoewel kloosterling „zijnde, den Staat zal te hulp komen, zoo zijn diensten mochten

Sluiten