Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En dan de H. Communie? Gingen de Japanneezen ook te communie? Ja, ook dat was hetzelfde.

„De Javanen houden de oogen gesloten, als ze te communie gaan.”

„Dat doen ze in Japan ook.”

„En wij houden de handen gevouwen kijk, zoo de duimen over elkaar!”

„Precies hetzelfde als in Japan.”

Men was getroffen door die volmaakte overeenkomst tot zalfs in de kleinste bijzonderheden.

„Of ze in Japan ook een rozenkrans kenden?” en meteen werd er een voor den dag gehaald.

„Dien kennen wij ook!” Tegelijkertijd vroeg de Japannees aan den Pastoor een nieuwen rozenkrans en verzocht dien te wijden. Dat vonden onze Javaantjes ook al aardig, want zij lieten een nieuwen rozenkrans ook altijd eerst wijden.

Nu moesten ze nog weten of de gebeden in Japan en op Java wel hetzelfde waren.

Een der Javaantjes kende het Confiteor ook alweer hetzelfde Tantum ergo Alleluja —i alles precies eender.

Ja, riep onze Japannees geestdriftig uit alles „satoe”, alles „een”, één Vader in den hemel, één Paus allen „soedara”, „broeders”!

Dat hadden de Javaantjes nog nooit gehoord, dat een wildvreemde Japannees zich hun „broeder” of „bloedverwant” noemde! De katholieke godsdienst was toch schoon, daar hij de menschen zóó vereenigde!

De Japannees begon verder te vertellen over de martelaren in Japan. „In Nagasaki 36 (met een gestie) „kop aï”. Allen 36 voor ’t geloof!”

„Wah! hier op Java nog geen enkele! Zijn er ook al Japansche priesters?”

„Ja, zeker!”

„Javaansche priesters nog niet; maar die zullen er spoedig wezen. Zijn er in Japan ook mahomedanen?”

„Neen, geen enkele!” was het antwoord.

„Wat, geen enkele? En de hadji’s hadden altijd verteld, dat de mahomedaansche godsdienst overal verspreid was!” En nu hoorden ze hier van een man uit Japan, dat in heel Japan geen

Sluiten