Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toewan, waag het niet! Er zitten daar veel gevaarlijke slangen, die zullen u bijten, enz.

Een oud Indisch schrijver stelt naar ’t mij toeschijnt, zeer treffend de waringin ten voorbeeld. Gelijk toch alzoo deze man de loten van den waringin den vaderstam op lateren leeftijd tot hulp en steun zijn, zoo moeten ook de kinderen, eens groot geworden, hun vader en moeder zoo noodig helpen, om den last des levens gemakkelijker te dragen. Is dat niet aardig gevonden ?

Onder de waringinfamilie komt er nog een voor, die den naam elastica draagt. Dezen heeft hij te danken aan zijn sap, dat gomelastiek levert. Meer dan eens zag ik, hoe kinderen hier met een scherpen steen zoo’n boom wondden, en het neerdruppelende witte sap op blaren opvingen, om het daarna tot een bal te kneden. ,

VISCHVIJVER MET WACHTHUISJE luidt het volgend onderschrift. Dat wachthuisje lijkt anders verbazend veel op een eenvoudig mahomedaansch bedehuis van een of andere kleine dessa. Vroeger bestonden hier te Bandoeng heel wat vischvijvers. Maar men ruimt ze hoe langer hoe meer op, om de muskieten te weren, vaak de overbrengers, zooals U weet, van malaria. ' Wel azen de visschen vlijtig op de larf, maar deze weet zich dikwijls; instinctmatig te verbergen door zich aan algen enz. te hechten.

Waar men nog honderden vischvijvers vindt, is aan den voet van den vulkaan Goentoer, d. i. den vulkaan Donderaar, bij Garoet. Een zeer eigenaardig gezicht, waar die vijvers als zoo vele waterspiegels, enkel door kleine dijkjes van elkaar gescheiden, trapsgewijze in de zon glanzen. (Wordt vervolgd.)

Sluiten