Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de bekeering der arme heidenen tot ons H. Geloof te vorderen!”

Helaas! tegen zoo groote vermoeienissen bleek de nimmer rustende priester op den duur niet bestand. Vijf jaren slechts kon hij het volhouden. Toen overviel hem de koorts, die hem dwong naar Portugal terug te keeren. Zoowel negers als Poftugeezen achtten het zich een plicht en een eer hem te begeleiden naar het schip, waarmee hij vertrekken zou. Niets nam hij met zich, dan als trofee van zijn overwinningen op den afgodendienst behaald, een afgodsbeeldje, om het Pater Diego Monteyro, zijn vroegeren novicenmeester te laten zien

Van Tavarès’ waarlijk apostolisch werk is veel in vergetelheid geraakt: jammer genoeg! Want het verdiende wel een algemeène bekendheid. Immers, naast dien van zijn roemrijken voorganger Pater Balthasar Barreyra vult zijn arbeid ongetwijfeld een der mooiste bladzijden uit het verleden der missie. Zonder vrees voor tegenspraak mag men zeggen, dat de kusten van Noord-Afrika in Pater Tavarès een waardigen mededinger van den H. Franciscus Xaverius bezeten hebben.

Sluiten