Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen de Katholieke Kerk, maar de geheele bevolking had daar allerlei knevelarijen te verduren. Dit vormde onder allen een band van eenheid, die bij de Armeniërs nog hechter werd, doordat alle Christenen, Katholieken en niét-Katholieken, zonder ontierh scheid, vervolgd werden en uitgemoord. i

Voor twee jaar schreef de pas gekozen (Schismatieke) Patriarch of „Catholicos”, van Georgië aan Z. H. Benedictus XV een brief om den H. Vader zijn benoeming tot Patriarch mede te deelen. De Patriarch stierf vlak daarna, toen werd de brief naar Rome gezonden door de gèzamenlijke (Schismatieke) bisschoppen van Georgië, die tevens den Paus dat de gevoelens van den overleden Patriarch ook de hunne waren.

Als dankbare erkenning van deze welwillende gezindheid en om een andere, geheel bijzondere reden, zond de Paus den Ssten Augustus van ’t vorig jaar een afgezant naar Georgië, nl. Pater Delpuch, van de Sociëteit der Witte Paters, wiens mandaat als „Visitator Apostolicus” zich zou uitstrekken tot de drie Republieken.

De bijzondere reden van deze zending was de volgende: van de 25 000 Katholieken van Georgië behooren er 9 000 tot den Latijnschen ritus; 16 000 Georgiërs, wonend in de landstreek rondom Akhaltzick, behooren tot den (katholieken) Armenischen ritus. Deze ritus, zoo beweren zij, werd in vroeger jaren aan hun voorvaderen met geweld opgedrongen. Noch in taal, noch van afkomst zijn ze Armeniërs. Zij willen nu van ritus veranderen. De H. Vader, bereid op hun Hem rechtmatig gebleken verzoek in te gaan, verlangde, dat zij den hun passenden Oosterschen ritus zouden aannemen, zij echter blijven er op aandringen naar den Latijnschen ritus over te gaan. ’t Was de taak van den Visitator Apostolicus deze zaak te onderzoeken en op de plaats zelve te bestudeeren.

Men weet hoe teer de ritus-kwestie is in de Oostersche Kerken. Zooals zijn beroemde voorgangers besteedt ook deze Paus er al zijn zorgen aan. Voor het Katholicisme in ’t Oosten is ’t een levens-kwestie.

De Pauselijke gezant werd door de Katholieken met groote blijdschap en door de geheele bevolking met diepen eerbied ontvangen. De hoogst geplaatste officieële personen, • allen sociaaldemocraten, erkenden, in zijn vertegenwoordiger, de zedelijke macht van den Paus, en beloofden herhaaldelijk, dat zij de vrijheid

Sluiten