Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan 122 Javaansche vrouwen en meisjes, en 27 mannen en jongens! Hadt U eens getuigen kunnen zijn van het geluk van die bevoorrechten!

Reeds weken te voren, toen ’t bericht kwam, dat Mgr. zou komen vormen, schitterde dat kinderoog van vreugde. In aller harten brandde de begeerte naar de gaven van den H. Geest, die hun zouden worden meegedeeld. Kort te voren was een aantal meisjes van de Zustersschool gedoopt, een paar dagen daarna mochten ze haar eerste H. Communie doen, en op den 22sten een groot aantal het H. Vormsel ontvangen. Er waren er bij van 6en 7 jaren. Ook bij de Javaansche jeugd is bewaarheid het woord van Pius X, dat ook de kleinen, bij voldoende onderricht, bekwaam zijn om Jezus in de H. Communie te ontvangen. Moge de genadenstroom, die ook door het H. Sacrament des Vormsels over Mendoet’s Katholieken is neergedaald, zijn vruchten blijven voortbrengen. Moge de H. Geest deze Katholieke meisjes tot steunpilaren vormen, waarop later het Javaansche Katholieke huisgezin kan rusten.

Dat verder deze dag een feestdag was voor de kinderen, behoeft wel nauwelijks gezegd. Dat Mgr. de kindervriend, door hen als een vader wordt bemind en vereerd, blijkt wel uit de ondubbelzinnige teekenen van blijdschap en eerbied die zij gaven, toen Mgr. ’s avonds de uitvoering in de school kwam bijwonen. Verschillende driestemmige liederen a Capella, zuiver en opgewekt van toon, wekten de bewondering van Mgr. en de toehoorders. Dat ze ’t zoover konden brengen in den zang (die zoo veel verschilt van hun Oostersche gewoonten en zangwijzen) had niemand gedacht. En de voordrachten, alle in zuiver Hollandsch en onberispelijk van uitspraak, zouden vele kinderen in Nederland tot voorbeeld kunnen zijn. Ook proeven van handenarbeid werden Mgr. aangeboden, waaronder een pallas en een ciborievelum, door de Javaansche. meisjes zelve gemaakt, en die op een tentoonstelling van kerkelijke kunst een eereplaats zouden innemen. Na afloop van de uitvoering bedankte Mgr. in hartelijke woorden voor alles wat die meisjes voor hem hadden gedaan en spoorde ze aan, onder de schutse harer leidsvrouwen, voort te gaan, opdat de genade des Vormsels haar volle uitwerking mocht hebben nu in dit huis, en later in haar verder leven.

Daarop volgde een uitdeeling van prentjes, medailles, rozenkransen, en weldra was Mgr. omringd door al die kleuters.

Sluiten