Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. van Rosendaal, voorzitter van den K. S. 8., afdeeling Djokja, heeft de voordrachten, 9 in getal, gehouden.

Behandeld werden de volgende onderwerpen:

Den eersten dag: De tegenwoordige economische toestand. Socialisme en Bolsjewisme, Privaatbezit.

Den tweeden dag: De katholieke Kerk en de leer van den socialen vrede, het solidarisme, plichten van den staat en sociale wetgeving.

Den derden dag: Plichten van werkgevers en werknemers, w'erkstaking en katholieke sociale Organisatie.

De „week” werd gesloten met een plechtig Lof met preek, gehouden door den HoogEerW. Heer J. Hoeberechts.

De „week” mag prachtig geslaagd genoemd worden I Trouw woonden al de deelnemers driemaal daags de sociale lessen bij, en ze waren zeer voldaan over de degelijk-kathoheke en interessante uiteenzetting van de gewichtige en moéielijke vraagstukken der sociologie.

Het plan, dat reeds te voren door' verschillende katholieke Javanen was gekoesterd, en dat vooral in de laatste dagen druk was besproken, om namelijk te komen tot de oprichting van een Kath. Javaansche partij nam bij gelegenheid van deze „week” een vasteren vorm aan. ledereen voelde: Er moet een Kath. Javaansche partij komen en wel spoedig. Men moet zich vereenigen om zich krachtig te kunnen verzetten tegen den bolsjewistischen geest die het Javaansche volk wordt opgedrongen. (Javapost.)

VERHEUGEND NIEUWS.

Zooals men weet, moet er op het college te Moentilan elk jaar een groot getal Javaantjes worden afgewezen wegens plaatsgebrek. Terwijl er slechts ruimte is voor een vijftigtal nieuwe, komen er geregeld over de tweehonderd zich aanbieden.

Wat doet het hart van den xnissionaris pijn, als hij na afloop van het examen die drommen van teleurgestelden ziet huiswaarts "keeren! Bij velen staan de tranen in de oogen .. . toch, de meesten zijn zich nog niet eens bewust, welke groote genade hun ziel nu zal moeten ontberen. O, zoo graag zou men ze allen bij zich in huis nemen! Maar de ruimte is beperkt. We

Sluiten