Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschillende godsdiensten heeft bestudeerd, kan hij er uitstekend over praten, en de moeilijkheden gemakkelijker weerleggen. Bij de Katholieken hier staat hij dan ook hoog aangeschreven, ’t Is werkelijk iemand door de Voorzienigheid gestuurd.

Dat het katholiek gejoof goed in hem is doo/gedrongen, bleek o. a. uit het volgende voorval.

Verleden jaar had O. L. Heer hem op den leeftijd van 50 jaar een eerste kind geschonken. Wat had Jozef daar lang om gebeden en wat was hij gelukkig toen eindelijk zijn bede werd verhoord! Maar zie, twee dagen later, ’s morgens om 51/4 uur, staat Jozef voor de Pastorie en vertelt met een lachend gezicht, dat zijn zoontje Clemens in den nacht .... gestorven is! Als de Pastoor verwonderd vraagt, waarom hij dat zoo lachend vertelt, zegt hij: „O. L. Heer heeft mijn gebed verhoord en mij een kind gegeven. Twee dagen heb ik er pleizier van gehad, en nu heeft O. L. Heer het in den hemel opgenomen! Moet ik dan niet blij zijn?”

Jozef is, niettegenstaande zijn 50 jaren, nog kinderlijk-eenvoudig gebleven! Laatst had hij een klein blikken doosje w'eten machtig te worden. Dat kon hij best gebruiken bij het maken van sigaretten, en hij was er kinderlijk blij mee. Waar Jozef was, daar stond het blikken doosje naast hem, en hij werd nooit moe er met welbehagen naar te kijken. Voorwaar, een kinderhand is gauw gevuld!

’t Is te hopen, dat O. L. Heer dezen echten apostel nog lange jaren spaart. Wel hebben de langdurige ontberingen van vroeger zijn gestel verzwakt, maar Qod kan hem ook tegen menschelijke berekeningen in behouden.

zou de lezers van den St. Clayerbond dringend willen verzoeken, aan O. L. Heer meer dergelijke catechisten te vragen. Zulke medehelpers zijn, vooral bij het treurig tekort aan priesters in deze missie, van niet te overschatten waarde.

Sluiten