Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT HET HEDEN DER WERELD-MISSIE.

DOOR J. VAN RIJCKEVORSEL S. J.

OP den 6den Juni jl., men herinnert het zich had te Rome' de plechtige zaligverklaring plaats der negermartelaren van Oeganda.

Ook in Afrika was het dien dag feest en Werd een groote pelgrimstocht ondernomen naar het martelveld. Witte Paters, Fathers van Mill-Hill, Broeders en Zusters en meer dan 4000 Christenen namen er aan deel. Een feestelijke Hoogmis werd opgedragen in de open lucht, met tromgeroffel en saluutschoten bij de opheffing. Daarna Lof en preek en Te Deum vol geestdrift gezongen door de menigte, die inmiddels tot 8000 was aangegroeid.

Zoowel het martelveld als de plaats waar de lichamen der martelaren oorspronkelijk begraven waren zijn in handen der Protestanten. Pogingen worden aangewend, om deze kostbare terreinen van hen te koopen.

Treffend is het en ’t mag gelden als een blijk van de machtige voorspraak der zalige martelaren dat dienzglfden dag in de neger-missie drie inlanders tot priester, twee tot diaken en een tot subdiaken werden gewijd.^

De „Bode der H. Familie”, het missie-tijdschrift der missionarissen van de H. Familie, wier moederhuis zich bevindt te Grave (N.-Br.), gaf een Feestnummer uit bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Congregatie.

Vgl. Missi ons d’Afrique des Pères BI a nes, Sept. D2O, blz. 269 en vig. Annalen van Roosendaal, Sept. 1920, blz. 69.

Sluiten