Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE BERICHTEN.

OVERZICHT 1920.

Gedurende het jaar 1920 werden in de missie van Java 2366 Doopsels toegediend, waarvan 363 aan volwassenen, 555 979 Heilige Communiën uitgereikt en 413 christelijke huwelijken gesloten.

1170 deden hun eerste H. Communie, 146 ontvingen het'H. Vormsel, 278 stierven voorzien van de laatste H. H. Sacramenten.

72 Protestanten en 310 niet-christenen werden in den schoot der Kerk opgenomen, zoodat het totale aantal bekeeringen tot ons H. Geloof 382 bedraagt.

Het aantal leerlingen der missie-scholen is aanmerkelijk toegenomen. Het Xaverius-College te Moentilan met bijbehoorende scholen, telde einde vorig jaar 1630, de normaalschool te Ambarawa 51 leerlingen. De Broeders der Onbevlekte Ontvangenis hebben te Djokja 800 leerlingen, de Fraters van St. Louis te Batavia, Semlarang en Soerabaia resp. 231, 168 en 220; de St. Vincentius-scholen te Batavia, Buitenzorg en Soerabaia resp. 188, 168 en 61; de scholen der Zusters Franciscanessen te Semarang, Djokja, Magelang en Mendoet resp. 1015, 528, 428 en 2-33; de Zusters Ursulinen te Weltevreden, Noordwijk, Bandoeng, Buitenzorg, Madioen, Malang en Soerabaia resp. 1415, 667, 359, 331, 37, 473 ei 832 leerlingen.

TERUGKEER VAN MISSIONARISSEN.

Den 20sten Maart 1.1. zijn te Rotterdam aangekomen, om in het Vaderland nieuwe krachten op te doen, 4 missionarissen S. J.: Pater C. Stiphout, in 1885 naar Indië vertrokken; na een kort verlof in Holland in 1890, sinds 31 jaar onafgebroken werkzaam geweest in de missie.

Sluiten