Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deur schoonvegen, de Utrechtschen op N.-Quinea en wij op Djokja.

„Met dezen geesel: zal ik ons Gereformeerde volk vermoedelijk nog wel eens meer kastijden. Voor ditmaal zij het genoeg“. ...

Vermakelijk, vindt u niet?

Van harte hopen wij, dat Dom. Dijkstra het telkenjare meer en meer noodig zal achten om het Gereformeerde volk te kastijden, wijl het in zijn ijver en zijn prestaties voor de zending zoo ver bij de Katholieken ten achter blijft.

HET ZEGEVIERENDE KATHOLICISME.

Onder dezen titel schrijft H. A. B. in het „Sociaal Leven“, het kranige orgaan van den Katholiek Socialen Bond, afdeeling Batavia:

„Zulke lauwe katholieken (die nl. de toekomst in Indië te donker inzien) moeten hun blikken eens richten naar reeds voltooide of nog in aanbouw zijnde kerken in de groote steden, welke godshuizen getuigen van krachtig katholiek leven; naar onze broeders- en zustersscholen, die den grondslag leggen voor een vruchtdragend katholiek leven, naar onze weeshuizen, gestichten, en liefdadigheids-vereenigingen, waar volgens katholieke beginselen de naastenliefde wordt beoefend; en naar de moderne katholieke ziekeninrichting „Carolus", de steun en troost der zieken.

Voorwaar. dat alleen reeds zal hun hart vol bewondering doen gloeien voor dat handjevol katholieken, die dit alles in een land als Indië hebben weten voor te bereiden en tot stand te brengen.

Echter nog meer is door onze geloofsgenooten in Indië verricht. ' Nog enkele feiten van de vele wil ik hier naar voren brengen. Vermelding verdient, dat vooral de inlanders veel te danken hebben aan de Katholieken.

Is het nog noodig in dit verband te wijzen op de zegenrijke werking der Missie in Sumatra, Bomeo, Celebes en andere eilanden? was bet o. a. niet de Katholieke Missie, die na aanhoudend gewezen te hebben op de intreurige toestanden onder de bevolking in Nieuw-Quinea, u'aar een geheel ras zou uitsterven, als niet ingegrepen werd door hooger hand, eindelijk bereikte, dat wérd ingegrepen?

Moet ik nog wijzen op het bolwerk in Mioentilan, waar duizenden Javanen onderwezen worden? Al staat van deze groote stichting onder het hoofd Moentilan in de Encyclopaedie van N. I.

Sluiten