Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT HET HEDEN DER WERELD-MISSIE.

DOOR J. VAN RIJCKEVORSEL S. J.

De prachtige missies op de eilanden Fiores en Timer, vroeger bediend door de Paters Jezuïeten en thans aan de zorgen der Paters van het Goddelijk Woord toevertrouwd, vermelden voor het laatste jaar weer een schitterenden zielenoogst.

Fiores wordt verdeeld in drie sectie’s, waarvan de volgende getallen worden opgegeven;

Sectie I, Larantoeka: Katholieken 10.614; gedoopt 829.

Sectie 11, Maoemeri: Katholieken 27.584; gedoopt 3.940.

Sectie 111, Ndona-Roeteng, Katholieken 6.670; gedoopt 2.682.

Timor telt 7.600 Katholieken, waaronder 457 gedoopten van het laatste jaar.

Het totaal voor beide missie’s is dus 51.874 zielen en 7.908 gedoopten. Onder deze gedoopten van het laatste jaar zijn 2.847 volwassenen.

Inderdaad een prachtig succes.

Een zeer belangrijk stuk missie-geschiedenis biedt ons het boek van Mgr. Biermans: „Eene Beknopte Geschiedenis van het Apostolisch Vicariaat van den Boven-Nijl Uganda.“ Dit geschrift werd uitgegeven bij gelegenheid van het vijf-entwintig-jarig bestaan der missie. De missionarissen van dit Vicariaat behooren tot de Congregatie van Mill Hill.

Ziehier hoe Mgr. Biermans het werk van vijf-en-twintig jaren samenvat:

Sluiten