Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

= ALLE VOLKEREN^

'4/at en ONDERWUST

UIT HET HEDEN DER WERELD-MISSIE

DOOR J. VAN RIJCKEVORSEL S. ]

je belangstelling voor de missiewerken, welke de vor-I ming eener inlandsche geestelijkheid tot doel hebben, moge bij alle missievrienden steeds grooter worden; ) dit is de wensch van Z. H. den Paus en in onze dagen is dit een noodzakelijkheid, om de voortplanting van ons H.Geloof te bevorderen.

Mgr. de Saune S. }. bezocht onlangs gedurende drie maanden verscheidene bisdommen en kloostergemeenten van Frankrijk, het land, dat steeds zoo kwistig was in het uitzenden van missionarissen. Overal constateerde hij, dat de verliezen, welke de oorlog de missies lijden deed, bij lange nog niet zijn aangevuld. Bovendien hebben de bisdommen hun eigen priesters zoo noodig en het getal roepingen is eerder afnemend dan toenemend. „Al wat ik zie en hoor, zegt hij, toont mij meer en meer hoe de H. Vader zijn raadgevingen omtrent de inlandsche geestelijkheid op het geschikte oogenblik tot de Hoofden der missies heeft gericht?

Zijn eigen seminarie op Madagascar gaat Mgr. de Saune beter organiseeren. Hij heeft daar op t oogenblik negen theologanten, elf philosophen en zeventien leerlingen der humaniora.

Monseigneur zelf is een veteraan der missie. Hij telt 71 jaar, waarvan hij er 22 doorbracht aan het hoofd van zijn vicariaat. In het jaar 1870 was hij militair en vocht voor zijn vaderland in den Fransch-Duitschen oorlog. Hij werd bevorderd tot kapi-

Sluiten