Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer gezond en krachtig haar werk. Doch haar bekeering is nog met gevolgd. Daar zal de man wel wat schuld aan hebben. Die vader is een flinke landbouwer, maar geen erg opgewekte en prettige man. Hij ziet er mager en schraal uit, ofschoon hij er eigenlijk met de opbrengst van zijn land best kan komen- de rijstprijzen waren de laatste jaren zeer hoog: een goeden'tijd voor de boeren. Maar helaas, er wordt nogal gedobbeld in de dessa. In alle geval de familie blijft arm. Gelukkig is vader zoo verstandig, zijn kinderen bij ons op school te doen. Tegenover hen woont een oom, dien ik wel eens uit de missiget of mohammedaansche moskee zag komen. Een andere broer van vader wilde me ook eens toonen, dat het hem ernst is met zijn godsdienst. Op zekeren avond, toen ik bij hem zat te praten, zei hij opeens: „Toewan, neem me niet kwalijk, het is tijd voor ’t avondgebed. Hij stond op, ging een soort alkoof binnen, die uitkomt op de groote binnenruimte van elk Javaansch huis. Hij stond daar half achter een gordijntje, maar ik kon toch alles zien Eerst staan met de armen voor de borst, langs het lichaam enz. Dan knielen, voorover op den vloer en verdere houdingen meer Dat duurde zoo een minuut of vijf. Na die ernstige plechtigheid kwam hij lachend terug, alsof hij zeggen wou: „Ziezoo, ik bid ook net 200 goed als de toewan.” Daar hij een aardige, spraakzame baas IS, ging het gesprek op zijn gebed door. Hij liet me een vuil era beduimeld gebedenboekje zien, vol arabische letters, de eeniqe die hij lezen kan. Hij kende ze allemaal van buiten. Toen vroeg ik hem: „Maar waarom bidt gij tot Jezus?” Ik wist namelijk dat het laatste gebed der Mohammedanen een soort van huldiging van het profeetschap van Christus is. – „Ja, zei hij Jezus IS een nabi, een profeet." Ik kon den armen man weinig anders zeggen, dan dat hij maar heelemaal alleen tot Jezus moest bidden en zorgen braaf te leven. Toen herhaalde hij, wat hij me al dikwijls had, dat zijn kleintje later bij ons op school zou komen.

Aoo woont daar huis aan huis de heele familie bijeen: ooms en tantes met alle respectieve neefjes en nichtjes. Over den beangnjksten van allen, den grootvader aanstonds. Eerst gon iets

Om meer invloed te krijgen in de omliggende dorpjes, speciaal in de boven besproken dessa, heb ik ongeveer een jaar geleden

Sluiten