Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal u de honger achtervolgen en overal u de oorlog treffen. Vat moed. Broeder! Gij alleen kunt ons het leven redden, wanneer ge een koene daad waagt. Kies een plaats, waar ge ons verzamelen kunt en verhinder deze scheiding. Richt uw blik naar Québec, om de puinhoopen van dit verloren land daar te redden. Wacht niet, totdat honger en krijg de laatste Huronen wurgen. Gij draagt ons in uw handen en hart. Reeds meer dan tienduizend heeft de dood u ontrukt. Talmt gij nog langer, dan zal niet één overblijven en berouw zal u plagen, omdat ge niet gered hebt, wier redding nog mogelijk was, wier handen zich naar u uitstrekten. Wanneer ge onze bede verhoort, zullen wij onder de beschutting van het fort te Québec eene kerk bouwen En wanneer ons ten slotte ook daar de dood wacht, dan is het ons toch aangenamer daar dan in het midden dezer wouden, waar ons niemand in den doodsstrijd bijstaat en waar, zooals wij vreezen, ons Geloof met den tijd verkoelt, hoe vast ook nu ons besluit is, het meer te beminnen dan ons leven/*

Diep bewogen antwoordde de missionaris, dat hij hun voorstel aan zijn medebroeders zou meedeelen; de zaak moest rijpelijk overwogen en vooral God in het gebed aanbevolen worden. Zoo geschiedde. De paters hielden het Veertigurengebed en beraadslaagden daarna, ffet opgeven der tfuronenmissie wilde zooveel zeggen als, tenminste voor de naaste toekomst, de aangrenzende missies aan het ffuronmeer opheffen. Van den anderen kant, wat de hoofdmannen zeiden, woog zwaar, ffoe innig ook de missionarissen hun met bloed en tranen besproeide ffuronen-missie liefhadden, hoe zeer zij ook hoopten, dat het volk der Huronen, voor het Christendom gewonnen, eenmaal als sleutel zou dienen tot bekeering van vele andere Indianenstammen, toch besloten zij eenparig de rest van dit ongelukkig volk naar de Fransche kolonie weg te voeren. Snel volvoerden zij hun plan, want alleen door snel handelen kon het gelukken. Den 10'" Juni begon de treurige uittocht. De stoet bestond uit 13 paters, 4 leekebroeders, 22 postulanten, 11 knechts, 4 jongens en 6 soldaten. Het aantal meetrekkende Huronen ging nauwelijks de 300 te boven, in hoofdzaak ouden van dagen, vrouwen en kinderen. De strijdbare mannen waren grootendeels gevallen of in gevangenschap, evenzoo vele vrouwen en meisjes.

Sluiten