Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als „vorst van Palestina”, zooals hij door de bevolking genoemd wordt. In zijn „troonrede” omschreef hij nader zijn plannen ter „hebraïseering” van het land.

Hoe krachtig de bewoners zich ook verzetten tegen de joodsche invasie, toch overstroomen de Zionisten in letterlijken zin geheel Palestina, verdringen de oorspronkelijke bewoners, zetten er zich vast en treden met volle medewerking van het bestuur meer en meer op als heer en meester van het land. Geen wonder, dat er te Jeruzalem reeds bloed vloeide; te Jaffa kwam het eveneens tot een bloedige botsing tusschen Joden en Arabieren. Intusschen is de Zaterdag reeds tot feestdag en de Zondag tot werkdag geproclameerd.

Groote verontwaardiging, niet alleen onder de christelijke bevolking van Palestina zelf, maar ook in Europeesche kringen, wekte de handelwijze der regeering bij gelegenheid der rede door Benedictus XV z.g., gehouden in het Consistorium van 13 Juni 1.1. De Paus had hierin gewezen op de gevaren die Palestina dreigden van den kant der Zionisten, en op de steeds grovere verwildering der zeden onder de bevolking. De regeering verbood den Katholieken de openbaarmaking dier rede, zelfs elke mededeeling daarover. De censuur schrapte in het officieele kerkblad van het patriarchaat de betreffende passage. Daarentegen bleek het wel geoorloofd, dat joodsche dagbladen de Pauselijke woorden op hun wijze commenteerden, en den Paus zelf zoo grof mogelijk beleedigden. Deze openlijke achterstelling en krenkende' behandeling lokte dan ook een prachtig herderlijk schrijven uit van den nieuwen patriarch Mgr. Barlassina, waarin deze de betreffende woorden van den Paus afdrukt en waardig protest aanteekent tegen de despotieke handelwijze der regeering.

De geschiedenis der missioneering van China in de 17“*' en 18'*' eeuw, leert de eigenaardige werkwijze kennen van meerdere toenmalige missionarissen, als de Paters Ricci en Schalk Niet zonder bevreemding toch zien wij mannen, uitgetrokken om het H. Geloof te verkondigen, zich opsluiten in de enge studiekamer van een Observatorium of sterrenwacht en hun gansche kostbaar missionarisleven doorbrengen al cijferend en observeerend.

Sluiten