Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. Mertens is gelukkig, waar hij nü is en de Java-missie blijft in de zorgen van Jezus’ Liefde, waar zij altijd in was.

Maar waar is het, dat met den dood van P. Mertens, kort na mijn vertrek uit Moentilan en Indië, een eerste tijdperk in de Javamissie is afgesloten.

Samen hebben wij de missie gesticht. Lief en leed hebben wij samen gedeeld. De lasten van den beginarbeid hebben wij samen gedragen.

Toen ik vertrok, had ik de voldoening te kunnen denken: Het is goed, dat ik heenga en mijn werk aan anderen overlaat, om hun te leeren zich zelf te helpen en te doen voelen, dat zij nu op eigen beenen kunnen staan. Nu God ook P. Mertens wegroept en ook die pionier is heengegaan, nu is het voor een ieder zichtbaar; Moentilan is gevestigd en de Java-Missie staat.

Met vreugde zien wij beiden terug op hetgeen tot stand gebracht is door Gods kracht, waarvan wij het werktuig waren en het doet mij genoegen hier in herinnering te brengen, wat bij de stichting en den opbouw van Moentilan en Java-Missie meer bijzonder het deel van mijn trouwen medehelper P. Mertens is geweest.

Toen hij voor het eerst in de Java-Missie kwam, bezocht hij mij te Moentilan. ledereen meende toen, dat Pastoor van Santen was aangewezen om te Moentilan overste der Java-Missie te worden.

P. Mertens zeide bij z’n bezoek leukweg tot mij; „Als P. v. Santen te Moentilan komt, moet je hem op die kamer laten wonen” en hij wees mij mijn eigen kamer aan.

„Opantwoordde ik, daar heb ik niets op tegen, gerust Uj mat er wonen/*| 1

Nu wïstnP- Mertens al, dat niet P. v. Santen, maar hij zelf mij zou komen inwonen. Eenige weken later kwam hij terug, nß| met den brief bij zich, dat hij te Moentilan overste der Java-Missiil was geworden. Lachende herinnerde hij mij aan mijne belofte eflj eischte de beloofde kamer op, die ik nu niet goedschiks en nie|| kwaadschiks meer kon weigeren: maar met een vriendelijk gezichij wel moest overgeven. | ’

P. Mertens werd dan overste en is het tot mijn vertrek praktisch aldoor gebleven. Hij heeft dus al dien tijd gedragen de zorgen van het bestuur; alsmede de verantwoording tegenover eigen Ordens-Oversten en den Apostolischen Vicaris.

Sluiten