Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

symbool der Javaansche jeugd door toedoen van P. Mertens gebracht tot Jezus en gesteld onder de hoede van diens Goddelijk Hart.

De foto van hem zelven met dat Javaansche jongetje bij zich, (blz. 130) doet hem aanstonds kennen als den vriend der jeugd.

Slechts één gebrek kleeft die foto aan. Het licht heeft te fel geschenen toen de foto werd genomen en de typische glimlach van P. Mertens, de uiting van zijn altijd opgeruimde ziel, is niet bestand geweest tegen de stralen van ons tropisch zonnetje.

Het is mijn doel niet een volledige geschiedenis te schrijven van den arbeid van P. Mertens in de missie. Een kort overzicht daarvan meen ik evenwel te moeten geven.

P. Mertens kwam 14 November 1900 te Batavia aan.

Een korte poos verbleef hij te Semarang en werd in het begin van het volgend jaar naar de Kei-eilanden gezonden, waar hij werkzaam bleef tot aan de komst van de Missionarissen van het H. Hart van Tilburg op 29 November 1903.

Einde 1903 werd dan de missie der Kei-eilanden door de Paters Jezuïeten overgedragen aan de Missionarissen van het H. Hart. Na de nieuwe Paters nog geruimen tijd behulpzaam te zijn geweest, vertrok P. Mertens 1904 van de Kei naar Moentilan.

Daar is hij eerst Overste geweest, vervolgens werd hij 18 Juli 1911 benoemd tot eersten Rector van het college te Moentilan en is dit gebleven tot 27 Juni 1921. Onder dit rectoraat nam P. Mertens, die aan suikerziekte leed, een jaar Europeesch verlof (1913. 1914), een verlof grootendeels doorgebracht in het toen pas geopende, nu zoo bekende retraitehuis „Loyola” te Vught. Aan honderden en honderden, meestal Brabantsche landbouwers, gaf hij retraite. En dat de vriendelijk-opgeruimde Pater ook daar den weg naar het hart wist te vinden, blijkt wel hieruit, dat vele jaren later oud-retraitanten nog informeerden naar den Pater Missionaris „die het zoo schoon wist te zeggen”.

Na zijn heengaan uit Moentilan in 1921 werd hij benoemd tot pastoor te Mendoet, tevens belast met de zielzorg van het groote bloeiende internaat voor Javaansche meisjes van de Zusters Franciscanessen aldaar.

Gedurende de visitatie-reis van den Hoogeerwaarden Pater J. Hoeberechts in China werd P. Mertens ook nog benoemd tot Plaatsvervangend-Overste der geheele Java-Missie.

Sluiten