Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Rome’s centrale leiding, als de H. Augustinus door Paus Gregorius I ter prediking naar Engeland gezonden wordt. Doch later in den tijd der groote ontdekkingen, toen voor de verkondiging van het Evangelie een geheel nieuw, onmetelijk arbeidsveld openging en tegelijkertijd het reformatie-werk in den boezem der kerk alle gedachten en krachten in beslag nam, moest Rome wederom het bekeeringswerk nagenoeg geheel overlaten aan de ontdekkers zelf, Spanje en Portugal, of aan verschillende religieuze Orden, die slechts onder bescherming en met den steun dier landen missiearbeid konden verrichten.

Eerst op het einde der 16' eeuw was de toestand der Kerk dusdanig verbeterd, dat zij weer meer persoonlijk zich met het zendingswerk kon bezighouden; tegelijkertijd deed zich ook de behoefte gevoelen aan een systematischen opbouw der gansche Missie-organisatie. Door verschillende Pausen werden pogingen daartoe gedaan, o.a. op aandringen van den Generaal der Jezuïeten, den H. Franciscus Borgias; echter slechts met kortstondig succes. Totdat eindelijk Paus Gregorius XV den 6'” Januari 1622 in de behoefte voorzag door de stichting der „Congregatio de Propaganda Fide”, waarvan den 22'" Juni d.a.v. de officieele oprichtingsbulle verscheen. Groote verdiensten verwierf zich hierbij de Garmeliet Thomas a Jesu, die door zijn wetenschappelijke uiteenzetting van de inrichting en de werkzaamheid der te stichten Congregatie, practisch den weg daartoe had aangewezen.

Ongetwijfeld moet het feit dezer stichting worden beschouwd als een beslissende wending in de geschiedenis der Missie. De eerste en grootste taak van het nieuwe College was immers: in een zuiver kerkelijke beweging om te zetten, de tot dan toe gevoerde koloniale missioneering, waarbij maar al te dikwijls de belangen van het over de kolonie heerschende Moederland gesteld werden boven die van den godsdienst.

Mgr. Francesco Ingoli, de eerste Secretaris der Congregatie, was zeker wel de man om het Missieschip doelbewust in de nieuwe richting te sturen. Met bewonderenswaardigen ijver wist hij in korten tijd, vooral geholpen door de Generaals der verschillende Orden en de hun onderhoorige missionarissen, de meest uitgestrekte gegevens te verzamelen omtrent de bestaande missies en haar bediening. Hierdoor verkreeg hij een zoo volledig mogelijk overzicht

Sluiten