Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tram krijgt gij niet alleen uw kaartje van een dame, maar ook op een stuurstoel zit vaak een chaufFeuse. Bij post, telefoon en telegraaf hebt gij altijd met dames te doen en ook aan de banken is overwegend vrouwelijk personeel in dienst. Aan de verschillende ministeries gaat het al evenzoo. Ook voor zwaardere werken worden vrouwen gebruikt. Zoo b.v. bij het bouwen van huizen geschiedt het verven meestal door vrouwen, flier zitten vader en de jongens zich dikwijls thuis te vervelen, terwijl moeder en de dochters in betrekking zijn of op werk om den kost te verdienen.

Maar niet alleen voor het handwerk pleegt de vrouw zich hier te bekwamen; evenzeer treedt zij in intellectueele posities op den voorgrond. Een tdollandsch geneesheer, die als medischstudent, in 1895 Finland bezocht, stond toen reeds verbaasd over het groote percentage vrouwen onder medici en advocaten, die hij in Finland ontmoette. Tegenwoordig doen bijna alle meisjes eindexamen Gymnasium, wat zij „baccalaureaat” noemen; en zeer velen studeeren daarna aan de universiteit. Het aantal meisjesstudenten is percentsgewijze nergens zoo groot. Wien zal het dan nog verwonderen dat in Finland de vrouw heel vroeg stemrecht heeft weten te verwerven! Finland had vrouwenkiesrecht vóór alle andere landen van Europa, ook zelfs vóór Engeland. Men kan begrijpen dat de Fngelsche suffragetten ijverig reclame maakten in dien tijd met de overwinning van haar Finsche Zusters. De photographiën van dat heuglijke feit werden in de Fngelsche illustraties ijverig vermenigvuldigd. Fn bijgaande foto (blz. 285) van een klein landelijk stembureau ergens in Finland, destijds in „The London News” verschenen, moet bepaald een eigenaardigen indruk gemaakt hebben op de Londensche dames, die nooit hadden gegist dat ze nog zoo achterlijk waren!

Ja, in cultuur en emancipatie is Finland ver vooruit. Nergens is het percentage van studenten op het bevolkingsaantal grooter dan hier. Ook kinderen, die voor ’t landbouwbedrijf of voor handelszaken bestemd zijn, laten de ouders toch meerdere jaren aan de universiteiten studeeren. Fn in de boerderijen zelf vindt men welvoorziene boekenkasten en makkelijke schommelstoelen, zoodat men ook op het land de regendagen aangenaam en nuttig weet de passeeren.

Sluiten