Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ST. CLAVERBOND.

Het doel van dezen Bond is de Missie der Paters Jezuïeten op Java te steunen door gebeden en aalmoezen.

De St. Claverbond heeft leden en donateurs:

Men wordt lid door het betalen eener bijdrage van minstens

1 cent per week.

Elk 3'tal leden ontvangt maandelijks één exemplaar van het missietijdschrift de „St. Claverbond”.

Men wordt donateur door een jaarlijksche bijdrage van minstens f 2.50, of door een gift in eens van minstens f 100.—Een donateur deelt in alle voordeelen der leden en ontvangt maandelijks een afzonderlijk exemplaar van het tijdschrift de „St. Claverbond”.

Op den „St. Claverbond” kan men zich ook abonneeren en wordt daardoor van zelf lid van den Bond.

Een abonnement bij een zelateur of zelatrice kost 3 cent per week of f 1.56 per jaar.

Een abonnement franco per post kost per jaar f 1.70. (Voor Indië £ 2.05: voor het buitenland f 2.55.)

N.B. Abonnementen franco per post worden vooruit betaald.

Wij verzoeken dus al onze abonné’s, die den St. Claverbond franco per post ontvangen, en f 1.70 . het abonnementsgeld voor 1923 nog niet betaalden, dit zoo spoedig mogelijk te willen doen.

Ons adres is:

ST. CLAVERBOND

Stijn Buysstraat 11

NIJMEGEN.

Ons giro-nummer: 28228.

Voor alles wat redactie en administratie van den „St. Claverbond” betreft, wende men zich tot den algemeenen Directeur, Pater W. KELLER S.J., Stijn Buysstraat 11, Nijmegen.

Inlichtingen worden ook verstrekt door de plaatselijke Directeuren, alsmede door de Paters Jezuïeten te Amsterdam, Singel 448 of Keizersgracht 20 of Hobbemakade 51. ’s-Gravenhage, Da Costastraat 44 of Laan 27. Groningen, Gelkingcstraat 17. Katwijk a/d R., Gymnasium. Mariëndaal bij Grave. Maastricht, Tongerschestraat 53. Nijmegen, Molenstraat 39 of Canisius-College. Oudenbosch, Kerkstraat A 18. Utrecht, Abstederdijk 303. Rotterdam, Wijnhaven 70 of Van Vollenhovenstraat 1. Venlo, Retraitehuis Manresa. Vucht, Retraitehuis Loyola.

Sluiten