Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groot deel geweken te zijn. Als de Javaansche Novicen hier godsdienstles komen geven (zie foto blz. 136), stormt de heele troep kinderen hen tegemoet en springend en joelend worden ze binnengehaald! Eén der jongens zelfs (zie foto blz. 139) gaf weinige dagen na zijn H. Doopsel het verlangen te kennen priester te worden.

Den Isten April 1922 deed het katholieke onderwijs zijn intrede in het plaatsje Wedi, ongeveer 5 K.M. ten Z. W. van Klatten.

Reeds verschillende kinderen van deze plaats gingen eiken dag . natuurlijk te voet naar Klatten op school en onder hen waren er, die van de GouvernementsScholen weggingen, om op de katholieke school te Klatten te komen. Ook onder de volwassenen was er groote belangstelling voor ons Geloof. De omstandigheid, dat de catechist van Klatten vroeger hoofd der openbare school te Wedi was geweest, droeg niet weinig bij tot die goede gesteltenis. Toen dan ook bekend werd gemaakt, dat den Isten April een katholieke school zou worden geopend, kwamen vele Javanen hun kinderen aanbieden, zoodat de school bij opening ongeveer 90 leerlingen telde, die nu allen katholiek godsdienstonderwijs ontvangen.

Den Isten Juni was een extra „goeden dag” voor het katholiek onderwijs in Midden-Java! Op dien datum werd vooreerst door Past. van Kalken begonnen met een katholieke 2de_klasse-school te Ambarawa. Zooals reeds gemeld, was twee jaren te voren aldaar een katholieke normaalschool geopend; daarmede had het katholicisme zijn intrede gedaan onder de Javaansche bevolking. Ofschoon de leerlingen der normaalschool alle internen zijn, kwam men toch onwillekeurig door hen ook in aanraking met de Javanen van buiten, zoodat het Katholiek Geloof bekend werd onder de Inlandsche bevolking. Toen dan ook den Isten Juni een school werd geopend, klom het aantal leerlingen ras tot 103; al deze leerlingen ontvangen godsdienstonderwijs, en zijn met de Pastoors al goed vertrouwd! Binnenkort wordt een tweede gelijksoortige school opgericht, en dan heeft Pastoor van Kalken onder het motto ~Ambarawa vooruit!” nog veel meer schoolplannen! Onder andere ’n zoo onontbeerlijke school voor Javaansche meisjes.

Dezelfde Iste Juni was ook het begin der katholieke missie voor het plaatsje Medarie, gelegen halfweg Djokja en Moentilan.

Sluiten