Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWS UIT DE AFDEELINGEN.

PATER FRANCISCANUS VOOGEL

PLAATSELIJK DIRECTEUR VAN DEN ST. CLAVERBOND TE GRONINGEN.

1898-1923.

6den Augustus zal Pater Franciscus Voogel, oudmissionaris en een onzer allerijverigste medewerkers voor den St. Claver-bond, 25 jaar te Groningen werkzaam zijn.

Pater Voogel werd geboren te Amsterdam op St. Ignatiusdag 1847, deed zijne lagere studiën in het Aartsbisschoppelijk seminarie te Culenborg en trad den 27sten September 1877 in de Sociëteit van Jezus. Den Bsten September 1877 werd hij priester gewijd en vertrok in October 1879 naar de Missie van Nederl. Oost-Indië, waar hij op St. Franciscus Xaverius-dag van dat jaar aankwam.

Achtereenvolgens arbeidde hij als missionaris te Soerabaja op Java, aan de Kendari-baai op Celebes en wederom op Java te Djocjacarta en Magelang. Van die middelpunten uit doorkruiste hij in voortdurend reizen en trekken heel het wijde missieveld. Aan de Kendari-baai, waar geen andere Europeanen verbleven, was hij herhaaldelijk in levensgevaar van den kant der wilde bevolking, en zag zich anderhalf jaar verstoken zelfs van den troost een anderen priester te kunnen spreken.

In 1894 maakte hij als aalmoezenier de expeditie mede naar Lombok, waarbij hij zich door buitengewone dapperheid en zielenijver onderscheidde. Met waren heldenmoed vervulde hij zijn taak te midden van een dichten kogelregen, troostte en bemoedigde de gewonden en bereidde den stervenden voor op de reis naar de eeuwigheid. „Voogel stond naast mij,” zoo verklaart majoor Blommenstein, „mijn jongen viel neer, zijn jongen viel neer, ik kreeg een schot in ’t been, rondom ons lagen de lijken. Voogel deed rustig zijn ambtsplicht.” Voor het overstelpend vuur vond men met groote moeite eenige beschutting in den Dewa-tempel

Sluiten