Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereenigd werd met de bevrediging der zinnen, en over beide de bedriegelijke glans werd uitgegoten van eenige vage godsdienstige ideeën, die aan een Christendom boven geloofsverdeeldheid waren ontleend. Achttien jaar lang was hij een der vurigste aanhangers en bevorderaars van dat stelsel. Daar leerde hij o. a., dat het lichaam evenveel waarde had als de ziel, en dat de zondige voldoeningen der zinnen even geoorloofd waren als de onschuldige genoegens des geestes. Losbandigheid werd dan ook een zijner grootste gebreken; en ofschoon hij later bekende, dat hij in dit opzicht nooit zoover gegaan is als vele andere leden der Secte, maakte hij van zijn verblijf in vreemde landen toch altijd gretig gebruik, om te gaan boemelen en pierewaaien. Te Alexandrië zou daaruit een duel met een ander officier zijn voortgevloeid, indien het niet door tusschenkomst van eenige wederzijdsche vrienden ware voorkomen. Ook in zijn gewone levenswijze aan boord of aan land was hij wereldschgezind en tot weelde geneigd, zoodat hij veel geld verkwistte en schulden maakte.

Om zulk een man niet alleen te bekeeren, maar ook tot een schitterend voorbeeld van deugd en godsvrucht te maken, moest er dus veel gebeuren; maar de genade, die nog wel grooter zondaars dan hij was, had vermorzeld, zou ook hem wel klein krijgen. Evenals Saulus zoo zou ook hij, maar op een geheel andere manier, de stem des Heeren vernemen, en een Apostel der Heidenen worden, ofschoon zijn bekeering lang zoo voorspoedig niet zou gaan als die van zijn grooten voorganger. De voorbeelden van verschillende andere zeeofficieren, die zich bekeerden, de vermaningen van eenige zijner vrienden, de raadgevingen van vrome leeken en priesters, de treffende gezegden, die hij hier en daar opving, de preeken, die hij hoorde, toen hij, nog grootendeels uit nieuwsgierigheid, ter kerk ging, maar bovenal de lezing van verschillende apologetische werken dat alles baande voor hem geleidelijk den weg tot een oprechte bekeering. Langzamerhand begon het licht des Geloofs te stralen voor zijn geest, en ofschoon zijn lichaam door zijn bedorven neigingen nog eenigen tijd aan de aarde geboeid bleef, wist hij ook die kluisters door aanhoudend gebed en zelfbeheersching te verbreken. Den Bsten October 1841 ontving hij na een rouwmoedige biecht van alle zonden van zijn leven, de Absolutie en den volgenden dag de H, Communie,

Sluiten