Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dogma het Grieksch en Romeinsch verstand pas te boeien, toen het zich de philosophische begrippen der Grieken had eigen gemaakt. Origines en de Kerkvaders hebben eerst de Grieksche philosophie gekerstend. Voor Indië is ditzelfde des te noodzakelijker, naarmate de Indische wijsgeeren die van Griekenland hebben overtroffen in het ontwarren der groote wereldraadsels.

Wisten de Grieken niets beters te geven dan een onzeker schimmenrijken een kleurloos, vaag Godsbegrip, de Indiërs spraken verheven en diepzinnige woorden over God, over 'smenschen zielsgeluk, over zijn onweerstaanbaren drang naar het Oneindige, en dat in een tijd, toen bijna geheel Europa nog in barbaarschheid verzonken lag. In de geschriften van Indië glinstert een straal van dat oorspronkelijk licht, door God bij de schepping aan den mensch geschonken. Terwijl het godsdienstig gevoel bij de lagere klassen ontaardt in min of meer belachelijke bijgeloovigheden en een verlagenden afgodendienst, verheft het zich bij de denkers en leiders van het volk zoo hoog als buiten het licht der Openbaring maar mogelijk is. En de Hindoe staart zich blind op zijn schoonen droom, een mengeling van heerlijke waarheid en jammerlijke dwaling, en is daarom niet ontvankelijk voor de zuivere Waarheid, die Christus is. Hij trekt zich trotsch terug in den burcht zijner oude stelsels, en vraagt zelfgenoegzaam, wat voor hoogere wijsheid men hem heeft aan te bieden.

Op deze vraag hoopt een tijdschrift, pas te Calcutta opgericht, antwoord te geven. Pater Wallace mocht nog het verschijnen beleven van „The Light of the East”, dat geheel in zijn richting werken zal. Dit bescheiden maandblad (hopelijk weldra een weekblad) wil de Katholieke leerstellingen uiteenzetten en verdedigen volgens Indische denkwijzen. Het komt aantoonen, in hoeverre de oude wijzen hebben gefaald, maar met vermijden van scherpe polemiek: het wil hun stelsels niet verbrijzelen, doch vervolmaken. Het wil bewijzen, dat Christus, Die het Licht der wereld is, ook het Licht van het Oosten is en moet zijn. Het zal Christus toonen als het antwoord op alle vragen, die het groot en minnend hart van Indië altijd hebben gekweld. Het [zal op Christus wijzen als op de eindelijke en eeuwige vervulling van die onsterfelijke hoop op vergoddelijking, die alle eeuwen door in Indië levendig was en nimmer werd bevredigd.

Sluiten