Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begin van uitvoering van haar program. Benige weken geleden arriveerde op Java Mejuffrouw Chr. Fischer, gediplomeerd verpleegster, uitgezonden door het St. Melania-Werk naar de Missie op Midden-Java. Deze dame is gestationeerd* in de bekende inrichting der Z.Z. Franciscanessen te Mendoet, om in en buitenshuis werkzaam te zijn, zoowel in de praktische ziekenverpleging, als het geven van cursussen.

Ook Djokja profiteert van de komst dezer dame, daar zij er op geregelde tijden lessen in diverse nuttige zaken zal geven aan den R. K. Javaansche Vrouwenbond.

Daarenboven is door het Melania-Werk, onder goedkeuring der Missie-overheid, speciaal voor Midden-Java, eene commissie ingesteld, die zich vertrouwd zal trachten te maken met de behoeften van deze missie, voorstellen zal doen aan de vereenigingen in Nederland (in overeenstemming natuurlijk met de Missie-overheid) een werkplan en begrooting zal opmaken en toezicht zal uitoefenen op de aanwending der giften .... in één woord: voorbereiding en uitvoering van den Melania-arbeid in Midden-Java.

Deze commissie bestaat uit de dames: Mevr. C. Schmutzervan Rijckevorsel te Djokja; Raden Ajoe M. Soejadi te Magelang en den geestelijken Adviseur, Pastoor Koch te Djokja.

Idopen wij, dat deze commissie er in zal slagen door haar contakt met Holland den missieijver der R. K. Nederlandsche vrouwen en meisjes niet alleen aan te wakkeren, maar haar ook te interesseeren juist voor die werken, welke de Missie-overheid het meest nuttig acht.

Sluiten