Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN BEZOEK AAN MEDARI

DOOR G. VRIENS SJ.

dat op de verschillende missie-scholen en -schooltjes geregeld aan de kinderen catechismus wordt gegeven, worden, voor zoover dat mogelijk is, van tijd tot tijd ook de ouders van de leerlingen bezocht, om aldus te trachten de voordeelen der scholen voor den godsdienst zoo ver mogelijk uit te breiden. Met dat doel voor oogen vergezelde ik op een mooien Zaterdagmorgen een Javaansche confrater naar Medari.

Medari is eigenlijk slechts een gewone dessa, op ongeveer twee en een half uur loopens afstand ten Noorden van Djokja, maar de groote suikerfabriek, die er bij ligt, drukt haar stempel op de geheele omgeving en doet er, zooals bij alle fabrieken, een flinke drukte en welstand heerschen. De bewoners vroegen twee jaar geleden aan de regeering, om er een Hollandsch-Inlandsche school op te richten, wegens bezuiniging echter werd daar geen gehoor aan gegeven. Toen is er een Katholieke 2de klasse school opgericht, waarbij de pastoors de grootste medewerking ondervonden van den kant van de directie der fabriek; deze stond gratis eenige lokalen van het Sociëteitsgebouw voor de school af, en gaf een flink stuk grond cadeau om er later een definitieve school op *e bouwen.')

Ofschoon wij reeds vroeg vertrokken waren, brandde het

') Het is hier zooals op verschillende andere plaatsen: de school is er, maar het schoolgebouw ontbreekt nog I

Sluiten