Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

’n Katholiek meisje! Hoe graag zouden onze jongens ’t doen, maar, zooals ik reeds zeide, tegenover 4 Roomsche jongens staat 1 katholiek meisje. Nu gunt ’t Mohammedanisme wel eiken man vier wettige vrouwen, maar ’t katholicisme kan toch onmogelijk elke vrouw vier wettige mannen toestaan? Wat zal er dan van elke drie overige jongens geworden? Aannemen dat op elke vier jongens er drie pastoor of broeder worden is even belachelijk als onmogelijk.

Geachte lezeressen en lezers, u voelt en ziet reeds t gevaar, dat de missie dreigt, ’t Gevaar stijgt, doordat het in de Javaansche maatschappij voor een Javaan onmogelijk is ongehuwd te blijven. De Javaansche samenleving dwingt den jongeman, wien de reinheid lief is, tot trouwen. Maar dan vraag ik nog eens; met wie moet zoo’n jongeling dan huwen?

Door de omstandigheden gedwongen zal zijn keus meestal vallen op ’n mohammedaansch meisje. Nu kan t gebeuren en ’t geschiedt ook wel, dat de jongen zijn aanstaande vrouw overhaalt christin te worden. Maar zelfs dit gunstigste geval is bedenkelijk voor de missie. Het meisje toch wordt gedurende korten tijd onderricht in de voornaamste geloofswaarheden, gedoopt en.... ’t huwelijk wordt gesloten. Het jonge paar vestigt zich op de plaats, waar de man z’n betrekking gevonden heeft, maar waar men dikwerf tevergeefs naar n pastoor zal zoeken. Van verder godsdienstonderricht is dus geen sprake meer. Acht U nu zoo’n Javaansche vrouw, wanneer ze moeder wordt, in staat de komende kinderen ’n christelijke opvoeding te geven? Immers neen. Wanneer zoo’n jonge moeder ’t goed zou willen en veronderstellen we dat dan nog is t onmogelijk. Want niemand geeft, wat hij niet heeft. Moeder zelf weet ’n beetje, ’n heel klein weinigje van t Roomsche geloof. Hoe zal ze dan haar kinderen ’n christelijken geest bijbrengen 1

En nu gingen wij nog uit van t gunstigste geval, t Gebeurt minstens even dikwijls, zoo niet meer, dat n katholieke jongen, die ’n mohammedaansch meisje wenscht te trouwen, haar niet tot ’t katholiek geloof kan overhalen, omdat ofwel t meisje, maar meestal de ouders der aanstaande ’t niet willen. Wat erger is, ’t gebeurt nu en dan, dat de ouders den jongeling overhalen en dwingen ’n mohammedaansch huwelijk te sluiten. De katholieke

Sluiten