Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

processie, waaraan alle katholieke opperhoofden van ’t land deelnamen, naar de nabijzijnde plaats Nalukulongo. Hier immers kwamen weleer de martelaars te zamen voor ’t onderricht; hier werden zij gedoopt, gevormd en met het Brood der Sterken gevoed: hier was het, dat Bisschop Livinhac en zijn Gezellen, bij het uitbreken der vervolging in 1885, zich zelf en de nieuwe Christenen aan de Koningin der Martelaren toewijdde en van hier werden de geloofshelden voor den heidenschen rechter ontboden en ten vuurdood weggesleept. Nadat de Overste van Ruboga al deze herinneringen weer had opgefrischt, wijdden allen zich, diep geroerd, aan hunne hemelsche Moeder.

Het feest maakte zulk een indruk op de katholieke bevolking, dat men een vergadering samenriep en de volgende besluiten nam:

„In Nalukulongo zal op de plaats, waar de eerste missionarissen zich vestigden, een gedenkteeken worden opgericht, ter herinnering aan hunne aankomst en ter gedachtenis der bescherming van de Allerheiligste Maagd en van den heldenmoed der Oeganda- Martelaren.

Op de plek, waar het eerste missiekerkje stond, zal ’n gedachteniskapel gebouwd worden, ter eere der Martelaren. De jaarlijksche gedenkdag zal een nationale feestdag zijn en door een bidprocessie naar de gedachtenis-kapel gevierd worden.

Dadehjk zal met den bouw der kapel begonnen moeten worden, opdat zij in 1924, op den feestdag der Oeganda-Martelaren, plechtig kan worden ingewijd.”

Deze besluiten werden door den vroegeren Minister van Justitie, Mugwaya, in een geestdriftig schrijven meegedeeld aan alle inheemsche priesters en katholieke opperhoofden.

Oeganda is wel de bloeiendste en hoopvolste Missie van den nieuweren tijd. Na 40 jaren bekeeringsarbeid vinden wij in dit vicariaat: 197.963 christenen en 40.316 catechumenen. Tot in de hoogste standen is het geloof doorgedrongen en reeds 14 zonen van ’t land zijn met de priesterlijke waardigheid gesierd.

Klein-Azië:

Volgens de volkstelling van October 1922 heeft Palestina 757.182 inwoners. Daarvan zijn 590.890 (= 78,03%) mohamedanen.

Sluiten