Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets gehoord en geleerd; wij zijn „Kerasoelan” geweest.” Plotseling werd het ons duidelijk: wij hadden hier geen heidenen voor ons, doch leden der:

APOSTOLISCHE KERK

Rasoel beteekent: Apostel en Kerasoelan: Apostolische Kerk. ~lederen Zondag ■—■, zoo ging de oude heer door ■— woonden wij, gedurende drie maanden, de vergaderingen bij in een kerkgebouwtje. Daar werd door iemand voorgelezen uit het Evangelie en dit daarna dan een beetje verklaard, maar die man heeft precies dezelfde vorming gehad als ik en wist er niet veel meer van dan ik.”

Toen vroeg de novice over het doopsel. Dat werd in die kerk toegediend met een natten vinger, waarmee men een kruis maakte op het voorhoofd van den doopeling.

De novice vroeg verder of zij baden. ~}a”, zei de man en zegde toen het „Onze Vader” op, volgens een woordelijke vertaling uit het Latijn maar hij begreep er niets van .... hij had het van buiten moeten leeren, verder niets Ook hadden zij nog een gebed vóór en na het eten en slapen gaan.

De menschen «vroegen toen aan onzen novice, welke zijn gebeden waren? Deze antwoordde, dat hij hun die wel eens zou leeren, maar dat zij voorloopig aldus moesten bidden: ~0 God, die alles geschapen hebt, verlicht ons om den waren weg te kennen en U te dienen.”

Na dit intermezzo werd de les voortgezet. Een nieuwe catechismus-plaat werd te voorschijn gehaald, waarop de hel naar de werkelijkheid was geteekend. Vuur, duivels, verdoemden, de verschillende straffen voor de zeven hoofdzonden enz. Ook een groote klok zonder cijfers, maar met de woorden: eeuwig nooit, ’t Waren alle oudere menschen, maar luisteren dat zij deden en ’t sloeg in. Hoofdschuddend zei een der vrouwen: „Toean Pastoor, ik zal toch zorgen dat ik daar niet kom; ik zal O.L.H. eiken dag bidden, 't Is toch verschrikkelijk.” De drie mannen zwegen, doch stemden zichtbaar met haar woorden in.

Toen nam de Moeder het woord: „Ik ben al zoo oud en de stakker trok toch zoo’n jammerlijk gezicht van berouw ik ben al zoo oud en misschien heb ik al een stapel zonden

Sluiten