Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heel vriendelijk ontvangen. Al spoedig verzamelt zich een troepje ouderen en jongeren, die verlangen in de katholieke leer onderwezen te worden, en men gaat met hen een der huizen binnen. De toehoorders zetten zich neer op den grond of op de ambèn'); de novicen krijgen zoo mogelijk een stoel, of zetten zich ook neer op de ambèn, catechismusplaten worden opgehangen tegen een der stijlen of tegen de bamboewand, en de godsdienstles begint. Onder deze bedrijven is het weer bekend geworden in de dessa, dat er „Pastoors” zijn gekomen en de kring toehoorders breidt zich langzamerhand altijd meer en meer uit. Aandachtig wordt er geluisterd naar den uitleg der geloofswaarheden en de verklaring der platen.

In het begin wordt de les uitsluitend door Javaansche novicen gegeven, terwijl dan de Hollandsche een prachtige gelegenheid hebben, om al luisterend te leeren, hoe zij het later zelf zullen moeten doen, zoodra zij de taal genoegzaam machtig zijn.

Als de les één uur of langer geduurd heeft, breekt men op en trekt naar een volgende dessa, dikwijls begeleid door een troepje jongens, die meê de rondte blijven doen, totdat door de novicen de terugtocht naar huis wordt aanvaard.

Des middags wordt het „middageten” gebruikt in het huis van één der catechumenen of, als er op de plaats een Missieschool is, bij één der onderwijzers. Als de menschen te arm zijn om het middagmaal zelf te bekostigen, ontvangen ze een kleine vergoeding; door ’n kwartje per persoon en per maaltijd zijn ze ruimschoots schadeloos gesteld!

Door deze „terloopsche” missioneering onzer novicen hebben zich langzamerhand in den omtrek van Djokja verschillende centra's van aspirant-katholieken gevormd, die om de twee of drie weken bezocht en in het katholiek geloof verder onderricht worden.

De hadji’s (Mahomedaansche Mekka-pelgrims) en santri’s (koran-bidders) hebben er de lucht van gekregen, dat onze novicen zóó de dessa’s rondtrekken en als de kippen zijn ze er nu bij!

In dessa’s waar zich vroeger zoo goed als nooit een hadji

*) ambèn =: rustbank zonder leuningen, van bamboe gemaakt.

Sluiten