Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MISSIE-DRUKKERIJ TE DJOKjAKARTA

DOOR FR. STRATER S.J

■Sedert Januari 1922 bezit de Java-Missie te Djokjakarta M haar eiaen drukkerij.

peeds geruimen tijd had zich de behoefte daaraan ioen gevoelen. Naarmate de Java-Missie zich uitibreidde, werd het altijd meer en meer noodig, dat er veel katholieke boeken in het Javaansch werden gedrukt en wel goedkoop.

Zoolang men de boeken in andere drukkerijen moest laten vervaardigen, kon deze laatste wensch niet vervuld worden: daarom besloot men in 1921 een missie-drukkerij op te richten.

De Eerw. Broeders der Onbevlekte Ontvangenis, sedert 1920 werkzaam in de Java-Missie, verklaarden zich bereid de leiding dier drukkerij op zich te nemen.

Augustus 1921 vertrok Broeder Bellinus naar Java, om te Djokja de ~Canisius-Drukkerij” op te richten.

Allerbescheidenst was de aanvang begin 1922, Van een oud ijzermagazijn werd een gedeelte als drukkerij ingericht; reeds spoedig echter bleek, dat uitbreiding noodzakelijk was; eene electrische snelpersmachine werd aangeschaft en tevens werd aan de drukkerij verbonden eene binderij, opdat men de uit-tegeven-boekjes, kant en klaar zou kunnen afleveren.

In 1923 werd het oude ijzermagazijn, waarvan een deel tevens ingericht was tot Hollandsch-Inlandsche school, gesloopt en dus moest men voor de drukkerij en binderij naar andere lokalen omzien. Men besloot voor de ..Canisius-Drukkerij” een eigen