Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebouw op te richten. In Dec. ’23 kwam deze nieuwe drukkerij zie foto hieronder ~ gereed; zij is 20 M. lang en 10 M. breed.

De fotos op blz. 214 en 215 geven ons een duidelijken kijk in het keurige interieur.

Op de foto van blz. 214 zien wij op den achtergrond de zetterij, dan de persen en op den voorgrond een gedeelte der binderij, in het midden, tusschen zijn Javaansche werklieden, staat de Eerw. Broeder Bellinus, Hoofd der drukkerij. De foto op

blz. 215 gunt ons een blik in hetzelfde lokaal, maar van de andere zijde

Canisius-Drukkerij te Djokjakarta,

De Eerw. Broeder Bertinus, sedert 1923 helper van Broeder Belhnus, staat bij de „Record’’-snelpers, op den achtergrond ziet men de boekbinders-afdeeling met hare snijmachine enz., en door de geopende deuren kijkt men in eene flinke papiergoedang tevens stapelplaats der afgewerkte boekjes.

In deze drukkerij ziet het licht de „Swara Tama”, een Javaansche courant en een Hollandsch maandschrift „de Thabor”.

erder werden, naast vele kleinere drukwerken, in de twee jaren tijds geleverd:

Een Maleisch kerkboekje 10000 ex.

Sluiten