Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spontaan, wat des morgens al gebleken was en den geheelen verderen dag nog blijken zou: een verbroedering der rassen, welke slechts het Christendom brengen kan; een verbroedering waarin zoo menig Europeaan zich nog maar zoo moeilijk kan of wil indenken, een verbroedering welke door ’t gebod: Bemin uw naaste gelijk uw zelven, wordt geëischt. Vergeten was hier alle verschil van rang en stand en stam. Europeaan en Javaan, arm en rijk: in één dichten drom waren zij opgetrokken naar de communiebank; in bonte mengeling zaten zij hier te zamen; gezamenlijk zouden zij de feestvergaderingen bijwonen, om ten slotte in heilig enthousiasme hun aller God en Koning als één man in triomf rond te dragen.

Om 10 uur had in de feestzaal een vergadering plaats, waarin pastoor H. Koch S.J. in een prachtige lezing uiteenzette de wonderen, welke de Eucharistie in zich bevat: het geheim der geheimen, het wonder der vereeniging, het wonder van de uitvoering, het wonder der veiligheid en dat der contrasten. Een studievergadering dus, welke werd opgeluisterd door eenige mooie gezangen van een gemengd koor, dat zich extra voor dezen feestdag had gevormd.

’s Namiddags bereikte de dag zijn hoogtepunt in het plechtige lof met processie (zie blz. 239). Wederom was het open-luchtterrein geheel gevuld. En ondanks deze onverwacht-groote belangstelling verliep alles in de volmaakste orde. In diepen eerbied trok de lange processie over het erf en langs de drukkerij der Eerw. Broeders naar de Holl.-Inlandsche scholen, waar een rustaltaar was opgesteld (zie blz. 240). Het was de eerste maal, dat hier in Djokja, de Sultansstad, het H. Sacrament plechtig in de open lucht werd rondgedragen, en deze eerste hulde, den verborgen God gebracht, was waarlijk indrukwekkend. Geen offers had men daarvoor gespaard. Zoo waren b.v. door eenige katholieke families een prachtig baldakijn en vijf groote, eigenhandig ontworpen en uitgevoerde processie-vaandels ten geschenke gegeven. Opvallend waren ook de vaak prachtige teekeningen door de Javaansche onderwijzers der H.I.S. langs den smaakvol versierden processieweg geplaatst, welke zoowel van den rijken kunstaanleg en diepen zin voor symboliek, als van het innige geloof der Javanen getuigden.

Sluiten