Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat het verschil van leer betreft, het ergste is, dat de meeste geloovigen niet of ternauwernood weten, dat zij bijv. over de voortkoming van den H. Geest, over de Onbevlekte Ontvangenis een andere leer hebben dan de Katholieke Kerk. Er heerscht de grootste onwetendheid over het primaatschap en de onfeilbaarheid van den Paus, over het verschil tusschen Katholiek en Protestant.

En de koele Westersche zakenmenschen, die in Rusland komen, geven den stemmigen, mystieken Rus een heel eigenaardig begrip van de vroomheid der Roomschen.

Over de psychologische stemming der Russen sprak op het Eucharistisch Congres Mgr. Serge Dabitch. Hij deed vooral uitkomen de zeer sterke behoefte van den Rus aan vertrouwen en zijn weinig vertrouwvolle stemming ten opzichte der Kerk van Rome.

Aan dit gebrek aan vertrouwen hebben zonder twijfel de diepgewortelde, nationalistische drijverijen der Polen schuld, die eeuwen lang ondanks de tot voorzichtigheid aanmanende breven der Pausen ■— eiken bekeerling lieten overgaan tot den Latijnschen ritus. Dit beteekende voor velen een verloochening van hun vaderland, het tot Pool genaturaliseerd worden. En weinigen hadden sympathie voor deze lastige, vurige naburen, die zelf zoo weinig begrip toonden van het internationale van de Kerk. De liefde tot het vaderland is bij die volkeren buitengewoon sterk en als onscheidbaar van den godsdienst.

Deze fundamenteele hindernissen; onbekendheid met en gebrek aan vertrouwen in de Roomsch Katholieken zijn natuurlijk alleen te verbeteren door kennis en liefde, die de Roomschen zelf daar komen brengen. Zoo spoedig de mogelijkheid geopend wordt, het eenvoudige Russische volk in kennis te stellen van de Roomsche leer, haar gebruiken en hiërarchie zullen dan ook velen overgaan. Vooral als met die kennis door een weldoende liefde en sympathieke afdaling der Heilsherauten ook een vredige, zachte stemming van vertrouwen gewekt wordt. Vooral als het vertrouwen, dat zij tot 1917 in „Vadertje” Czaar hadden en nu niet weten, waar te stellen, wordt overgebracht op den liefderijken Vader aller Christenen, den Paus van Rome.

Op slot van rekening komt het er nu op aan vast te stellen.